Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd och livsföring i övrigt

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka om du har problem att försörja dig själv och din familj.

Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt. Mer information om ekonomiskt bistånd finns på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid nyansökan kontakta Individ -och familjeomsorgen

Blankett för Återkommande ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Enligt socialtjänstlagen har alla människor rätt att leva på en skälig levnadsnivå. Regeringen beslutar om en riksnorm för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror mm, som är lika för alla i hela landet. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets beräkningar för olika typer av utgifter som hushåll kan ha.  Läs mer om riksnormen på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också ansöka om kostnader för exempelvis hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, avgift för a-kassa och fackavgift.

När det gäller övriga behov (exempelvis glasögon eller tandvård), som i lagen kallas "livsföring i övrigt", ska du ansöka om bistånd på förhand och handläggaren gör då en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Om du har ekonomiskt bistånd och behöver tandvård.

Vid mer omfattande tandvård ska ett kostnadsförslag från tandläkare lämnas in till IFO. Din handläggare kommer att kontakta tandläkaren för att få information om att tandvården är det billigaste alternativet och att den är nödvändig.

Eftersom behovet av bistånd prövas varje månad förväntas du att dela upp behandlingen över minst tre månader och undersöka möjligheten till avbetalning. Fakturorna för tandvård bedöms månad för månad, som övriga fakturor. Ett godkännande av kostnadsförslaget är därför inte en garanti att hela summan beviljas. Det beror på vilka andra inkomster du har under de månader som fakturorna kommer in. Om kostnaderna är höga eller om det finns olika behandlingsalternativ kan vi ställa krav på att ytterligare ett tandläkarutlåtande inhämtas.

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till lån eller andra skulder. Om du har skulder bör du i första hand kontakta den du lånat pengar av eller företaget där skulden uppstått.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd, kontakta oss för att få ansökningsblankett och mer information.

Kontaktinformation till Individ- och familjeomsorgen >>

Äldreförsörjningsstöd

Du som är pensionär kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Om du är över 65 år ska du alltså inte ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Då ska du istället ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Ansökan om det hittar du här: Ansök om äldreförsörjningsstöd/bostadstillägg >>. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ansökt om äldreförsörjningsstöd och väntar på beslut från Pensionsmyndigheten, eller om du är i behov av akut ekonomiskt bistånd kan du ha rätt till bistånd från kommunen.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd som ges om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Du måste alltså först ta ut de andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Exempel på detta är inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg.

Utredning och bestämmelser

Handläggning

När du lämnat in en komplett ansökan till Individ- och familjeomsorgen får du en kallelse till ett möte. Om ni är ett par som har sökt ekonomiskt bistånd ska båda vara med på mötet.

Du kommer att få två socialsekreterare (en ekonomihandläggare och en socialarbetare). Ekonomihandläggaren kommer att utreda om du enligt lag har rätt till ekonomiskt bistånd. Socialarbetaren kommer att ha tät kontakt med dig och tillsammans kommer ni att göra en plan för hur du ska kunna få en egen försörjning.

Om du inte lämnar in alla uppgifter som behövs för att utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte kan din ansökan avslås.

Individ- och familjeomsorgens målsättning är att beslut ska fattas inom två veckor från att vi får in en komplett ansökan.

Inkomster som minskar biståndet

Hushållets alla eventuella inkomster räknas bort från biståndsbeloppet, till exempel:

 • Lön, a-kassa, pension och sjukbidrag
 • Ersättningar från Försäkringskassan (sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd etc)
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Underhållsstöd
 • Skatteåterbäring
 • Studiestöd
 • Insättningar på konto från privatpersoner (gåvor/swish)

Grundläggande krav och skyldigheter

 • Du ska bo eller vistas i kommunen.
 • Du har i första hand ett eget ansvar för att bidra till din försörjning.
 • Du ska följa den planering som vi gör med dig.
 • Om du är arbetslös ska du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och söka arbeten.
 • Om du är sjuk ska du lämna in ett läkarintyg. Du ska ansöka om de ersättningar du kan ha rätt till (sjukpenning/sjukersättning), följa din planering med sjukvården och delta i eventuell rehabilitering.
 • Du ska sakna egna tillgångar som lätt går att sälja (t.ex. bil).
 • Du ska ha ansökt om andra bidrag eller ersättningar som du har rätt till hos exempelvis Försäkringskassan, a-kassan och Pensionsmyndigheten.
 • I allmänhet får du inte studera och få ekonomiskt bistånd (undantag gäller för utbildningar som ges genom Arbetsförmedlingen).
 • I allmänhet får du inte vara egenföretagare (inneha F-skatt) och få ekonomiskt bistånd.
 • Du måste berätta för oss om förändringar som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel flytt, förändrad inkomst, om du börjar arbeta, ändrat antal personer i hushållet, avslutad praktik etc.

Rättigheter

Du har rätt att:

 • få ekonomisk rådgivning
 • begära tolk vid behov
 • anlita ett utomstående ombud som för din talan
 • överklaga beslut samt få hjälp med detta

Missnöjd med ett beslut?

Om du är missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Fullföljdshänvisning>> Word, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Överklagan skickas till Individ- och familjeomsorgen inom tre veckor efter att du erhållit beslutet. Läs mer om hur du överklagar här>>

Var alltid ärlig

​Om du lämnat oriktiga uppgifter i ansökan, eller om du inte meddelat förändringar som rör din ekonomi, riskerar du att bli polisanmäld.

Vi är enligt bidragsbrottslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skyldiga att anmäla till polisen om det finns misstankar om bidragsbrott.

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad