Utredning och bestämmelser

Regler för ekonomiskt bistånd

Bestämmelserna för ekonomiskt bistånd finns först och främst i Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under 4:e kapitlet. Eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag finns mycket av innehållet i bestämmelser från Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i rättspraxis (dvs. beslut från domstolar).  Till detta finns även kommunala riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige i Ragunda.

Grundläggande krav för bistånd

 • Den enskilde ska bo eller vistas i kommunen.
 • Den enskilde ska sakna egna medel, tillgångar som "lätt" går att sälja (ex. bil), och ha ansökt om de generella förmåner och ersättningar som den enskilde har rätt till hos exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 
 • Den enskilde har också i första hand ett eget ansvar och ska bidra till sin försörjning genom att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och söka arbete, eller genom att ordna läkarintyg och delta i rehabiliteringsplan vid nedsättning av arbetsförmåga.
 • Som regel får du inte studera och uppbära ekonomiskt bistånd (undantag gäller för utbildningar som ges genom Arbetsförmedlingen).
 • Som regel får du inte vara egenföretagare (inneha F-skatt) och erhålla ekonomiskt bistånd.

Handläggning

När du lämnat in en ansökan till Individ- och familjeomsorgen får du en egen handläggare som utreder din ekonomiska situation och som du kan kontakta vid frågor. Handläggaren tar kontakt med dig för att boka in en tid för förstagångsbesök och grundutredning.

Utredningen ska ge svar på om du har rätt, enligt lag, till bistånd och vilket stöd/vilka insatser du kan behöva för att klara dig på egen hand.

Handläggningstiden ska enligt domstol vara kortare än sex veckor. Individ- och familjeomsorgens målsättning är att beslut ska fattas inom två veckor från inkommen ansökan i de fall då ansökan är fullständig. Det är viktigt att ansökningsblanketten är helt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade (se under "Arbetsplan" i ditt senaste beslut om du varit aktuell för bistånd tidigare). Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

Rättigheter

Du har rätt att:

 • anlita ett utomstående ombud som för din talan
 • vid behov kan du också begära tolk
 • överklaga beslut
 • få hjälp med att överklaga beslut
 • begära företräde inför kommunstyrelsens sociala utskott (Kssu).
 • få ekonomisk rådgivning

Skyldigheter

Att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
Att uppvisa läkarintyg om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta/söka arbete.
Att meddela förändringar, som kan påverka din rätt till försörjningsstöd, t ex byte av bostad, ändrat antal personer i hushållet, avslutad praktik, påbörjat arbete, skatteinkomst etc.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Fullföljdshänvisning>>Word
Överklagan skickas till Individ- och familjeomsorgen inom tre veckor efter att du erhållit beslutet. Läs mer om hur du överklagar här>>

Återbetalning

Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas mot återbetalning, detta sker först efter att man säkerställt att det inte finns rätt till reguljärt ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel gälla  bistånd i avvaktan på pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, a-kassa eller ersättning vid arbetskonflikt.

Felaktiga uppgifter

​Om du lämnat oriktiga uppgifter i ansökan, eller om du inte meddelat förändringar som rör den ekonomiska situationen, riskerar du att bli åtalad för bidragsbrott eller återbetalningsskyldig för beviljat bistånd.

 

Nämnden är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla till polisen om det finns misstankar om bidragsbrott.

Uppdaterad 2020-01-20 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet