Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär. Den har uppstått till följd av skada eller sjukdom i späd eller vuxen ålder.

En funktionsnedsättning innebär att man har större eller mindre behov av stöd för att klara av alla moment i sin dagliga livsföring.  Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så  självständigt och aktivt liv som möjligt. 

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.
Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Kvalitet

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Synpunkter och överklagan

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Här kan du lämna dina synpunkter >>
Om du  är missnöjd över ett beslut om insats finns möjlighet att överklaga.

Uppdaterad