Hjälp-och stödinsatser

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället. Det är kommunens handläggare som bedömer vilket stöd som du har rätt till för att du ska kunna bo, få en meningsfull sysselsättning och fritid i Ragunda kommun.


Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.


Det finns två lagar som reglerar stödet:


Så här ansöker du om stöd

Du som är äldre och/ eller har en funktionsnedsättning. När du vill söka hjälp och stöd för att kara det dagliga livet ska du ringa till Kundcenter på 0696-68 20 00

 

Råd och stöd

Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder (Råd och stöd) är stödinsatser av övergripande natur och som till viss del ligger hälso-och sjukvården nära.

Insatser kan ges bl a av kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, arbetsterapeut. Insatsen är inte sjukvårdande behandling utan är av rådgivande och stödjande karaktär.

 

Rådgivning och annat personligt stöd ska ses som ett komplement till och inte ersättning för exempelvis habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Beslut om rådgivning och annat personligt stöd för barn och ungdomar upp till 20 år ansvarar region Jämtland/Härjedalen för. Ragunda kommun ansvarar för beslut om råd och stöd för vuxna från 21 år och uppåt. Beslut om råd och stöd är en tidsbegränsad insats som beviljas utifrån behov.


Personlig assistans

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd för en människas grundläggande- och övriga behov. De grundläggande behoven som skall tillgodoses är hygien, av- och påklädning, matsituationer, förflyttning och kommunikation.
Övriga behov kan vara promenader, träning, inköp, nöjen mm.

Stödet ska vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. Stödet ges av ett begränsat antal personer.


Kontaktperson

Kontaktpersonen finns med som medmänniska för personer med funktionshinder som behöver hjälp. Kontaktpersonen kan underlätta att komma i kontakt med andra människor och för att komma ut i samhället. Både unga som gamla kan vara kontaktperson.

Vem som helst kan bli kontaktperson och det är den enskildes val av kontaktperson som är avgörande.
  

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Servicen erbjuds för att till exempel kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller för att bara promenera.


Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet,  om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.

Daglig verksamhet innehåller både habiliterande och produktionsinriktade uppgifter.

Olika exempel på arbetsuppgifter kan vara

  • utegrupp.
  • Lättare arb.uppgifter åt olika företag.

 

Tillsammans med arbetsplatsen och enhetschefen för LSS görs en individuell genomförandeplan om hur mycket och vilka dagar du jobbar. En s.k habiliteringsersättning utgår med 40 kronor/arbetad dag.


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att personen med funktionshinder tillfälligt, under en kortare eller längre tid, vistas på ett korttidshem. Det kan vara hos en stödfamilj eller i en lägerverksamhet.


Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn innebär att skolungdomar över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.


Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen. Insatsen avser inte bostadsanpassning av den egna bostaden.


Avlösarservice i hemmet

Föräldrar som har barn med funktionshinder som bor hemma har rätt att få avlösarservice för att komma ut ibland. Insatsen kan vara regelbunden eller om något oförutsett inträffar.


Boende i familjehem eller i bostad med särskild stöd och service för barn och ungdomar under 23 år

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska fungera som ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.


Uppdaterad