God man, förvaltare och förmyndare

Från och med 1 januari 2020 kommer överförmyndarens ärenden att handläggas av överförmyndarkontoret i Bräcke kommun. Överförmyndarnämnden i Ragunda kommer fortsatt att vara ansvarig nämnd.

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller i övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter kan ha rätt att få hjälp med detta genom en god man eller förvaltare.

Bestämmelser om god man, förvaltare och förmyndare finns i föräldrabalken (FB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter överförmyndaren >>

God man

Det finns två typer av godmanskap, tillfälliga och varaktiga godmanskap.

Ett tillfälligt godmanskap, enligt 11 kap 1-3 §§ FB, kan behövas då en förmyndare inte kan utöva förmyndarskapet, eller om det uppstår rättstvist mellan föräldrar och barn. I dessa fall är det överförmyndaren som förordnar gode mannen.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, kan rätten besluta om anordnande av ett varaktigt godmanskap enligt 11 kap 4 § FB och förordna viss person till god man.

Förvaltarskap

För att anordna ett förvaltarskap krävs att grundförutsättningarna enligt FB 11 kan 4 § är uppfyllda, d v s att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, samt att den enskilde är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

I de flesta fall uppkommer fråga om förvaltarskap då ett godmanskap inte fungerar. Ibland kan det förekomma situationer då det är uppenbart att ett förvaltarskap är det enda alternativet.

Förvaltarbevis

I vissa fall kan myndigheter kräva att man ska lämna in ett bevis på att man inte har förvaltare. Det beviset kallas för förvaltarfrihetsbevis. Beviset kan krävas när du söker vissa tjänster eller om du ska vara ansvarig utgivare. Du ansöker om förvaltarfrihetsbevis hos överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen, per telefon eller vid ett besök hos överförmyndaren. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer (du behöver ingen blankett).

Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Ragunda kommun, skriver ut och postar beviset om du inte vill hämta det personligen i kommunens kundcenter.

Ansökan

Skicka ansökan till:

Överförmyndarnämnden

Bräcke kommun

Box 190

843 21 Bräcke

Beviset är kostnadsfritt 

Ställföreträdarskap för barn

Ett barn under 18 år är "underårigt" eller "omyndigt" och har därmed ingen rättshandlingsförmåga, d v s kan inte ingå rättsligt bindande handlingar. Barnet måste därför ha en ställföreträdare i vissa situationer.

Vårdnadshavare eller annan företrädare

I de flesta fall har föräldrarna denna funktion och företräder barnet dels som vårdnadshavare och dels som förmyndare. Finns ingen vårdnadshavare eller förmyndare skall rätten förordna sådana företrädare.

Ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga angelägenheter, omvårdnad, trygghet och god fostran. Förmyndaren skall förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

Uppdaterad