Anhörigbehörighet

Du behöver inte ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom.

Vad behörigheten gäller

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom fullmakt.

Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel:

  • Betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder
  • Betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
  • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner, till exempel bostadsbidrag.
  • Ansöka om äldreboende.

Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror familjemedlemmen skulle vilja.

Vem är behörig?

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

  1. make, registrerad partner eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon (även halvsyskon)
  6. syskonbarn  

Som anhörig är du inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familjemedlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt.

Anhöriga under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen.

Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk.

Överförmyndarnämndens roll

Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.                      

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad