Arvode för uppdraget

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken.

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp  eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del.

Om särskilda skäl finns kan överförmyndarnämnden göra undantag från huvudregeln.

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet ska ställföreträdaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket för huvudmannens räkning. Se mera hur du gör detta på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvodets storlek

Arvodets storlek beror på förordnandets omfattning - vad som ingår i uppdraget och hur krävande uppdraget är.
Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndaren årsredovisningen som ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad