Trafik och gator

Flera aktörer har olika ansvar när det gäller trafik och gator. Skötsel av parker och grönområden utförs av kommunens egen personal. Det gäller också skötsel av kommunens lek- och idrottsplatser. Drift och underhåll av gator och vägar inom och utom tätorten utförs av olika vägföreningar samt Trafikverket. Kommunen har ansvar för gatlyse inom tätorterna men drift och service utförs av en entreprenör.

Anvisning för grävning inom Ragunda kommun

Gator och vägar inom och utom tätorten sköts av enskilda väghållare. Detta gäller samtliga orter inom Ragunda kommun. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.

Grävtillstånd ges av fastighetsägare eller vägföreningar. Samtliga grävarbeten skall planeras och anmälas i god tid innan till utförande.  Fastighetsägare och vägföreningar ska ges möjlighet att besiktiga grävarbetet efter färdigställande. Vid ej godkänd besiktning kan vägföreningen eller fastighetsägaren ställa ekonomiskt anspråk på ansvarig projektägare. Kontakta kommunen för information och kontaktuppgifter till rätt fastighetsägare och vägförening.


Uppdaterad