Fastighetsägarens ansvar vid snöröjning

Du som enskild fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan längs hela din tomtgräns. Om gångbana saknas eller används som snöupplag ska du istället sanda ett gångstråk på körbanan.

Du får inte lägga snön från tomten på vägen

Snö från fastigheter får inte läggas ut på gatan. Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den.

Om det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte din skyldighet att röja bort de snövallar kommunen lagt upp på gångbanan.

Du ansvarar också för att varna och informera, om det finns rasrisk (snö och is) genom skylta och spärra av.

Viktigt också att se till att uppfarter och entréer är framkomliga för exempel­vis brevbärare.

Parkera rätt och klipp grenar

Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste arbetet avbrytas helt för att återupptas senare. Det här innebär onödiga kostnader för snöröjningen och problem för övriga trafikanter. Du underlättar om du parkerar rätt. Om du bor i ett villaområde bör du parkera bilen på garageinfarten.

Häckar, träd och buskar som växer ut över fastighetsgränsen kan vålla problem om snöplogen hindras och inte kommer fram ordentligt.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad