Projekt genomfart Hammarstrand

Våren och sommarens arbete med väg 323 är igång! Väg, gång- och cykelväg beräknas vara färdigställda hösten 2020. Under hela arbetsperioden kan man naturligtvis fortsätta att parkera i närheten av Centralgatan och handla hos våra lokala handlare!

Karta över parkeringar vid Centralgatan, Hammarstrand

Kortfattad beskrivning av Trafikverkets del i projektet (väg och avvattning)

Från Bro över Indalsälven fram till Kullstavägen

Ny Gång- och Cykelbana på norra sidan, väg smalnas av och gångbana på södra sidan justeras.

Kullstavägen förbi hyreshusen

Området 30-säkras, ny gång- och cykelbana på norra sidan, vägen smalnas av, gångpassager anläggs. Behov av handikapplatser, lastplatser, busshållplatser längs väg 323 ses över. Ambitionen är att helt ta bort eller kraftigt reducera antalet längsgående parkeringar.

Gångytor anpassas till entréer (tillgänglighetsanpassning), nivåskillnader byggs bort.

Från hyreshusen till Anders Olof skolan

Gång- och cykelbana på norra sidan, justering/avsmalning av väg. Översyn av gångbana på motsatt sida. Samma/likvärdig belysning som gång-och cykelvägen upp mot 87:an. Detaljer kring detta löses under projekteringen.


Kortfattad presentation av Ragunda kommuns delar av projektet

Antalet parkeringar utökas framför kommunhuset och utformningen av in/utfart ses över. Dagvattensystemet är undermåligt, överbyggnad okänd.


Ny utformning av parkeringsytan vid Företagens hus i syfte att undvika backningsrörelser ut på väg 323. Info/Orienteringstavla i anslutning till dessa.


Utformningen av parken som finns i anslutning till Vildhusstatyn ses över.

Kommunen kommer även att komplettera de planteringar som finns i anslutning till busstorget liksom i anslutning till Centralgatan 24/28.


Handelsbanken – se över hur man kan undvika backningsrörelser ut på väg 323 och se över tillgängligheten till fastigheten.


Gångväg (befintlig trappa) från satellitboendena till IOGT-huset tillgänglighetsanpassas. Passage över väg 323 utreds.


Kommunens VA

I projektet ingår ombyggnationen av vatten och avlopp


Prioritering av åtgärder kommer att göras i byggskedet beroende på hur många åtgärder som inryms i kommunens budget. Gällande fastighetsgränser och dateljplaner beaktas.


Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om planerade åtgärder samt karta.

Synpunkter/förslag

Du som kommuninvånare ges möjlighet att komma med synpunkter och förslag gällande genomfartsarbetet.


Synpunktsformulär återfinns här>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-05-19 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet