FaQ Väg 323, Hammarstrand

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna gällande arbetet med Väg 323 genom Hammarstrand.

När börjar och slutar arbetet?

Projektet började våren 2019 och förväntas vara klart hösten 2020 och sista lagret asfalt läggs våren 2021. Det görs för att det finns risk för sättningar i marken på grund av att det har grävts så mycket för att lägga ner ledningar.

Under 2018 genomfördes projekterings- och utredningsarbeten samt upphandling av entreprenör. VA-arbeten planeras att starta våren 2019, därefter följer arbeten med väg, gång- och cykelväg som beräknas vara färdigställda hösten 2020. 2021 läggs det sista lagret asfalt.

Hur ser tidsplanen ut för 2021?

Tidsplanen är beroende av yttre faktorer så förändring kan komma att inträffa.

1. Under maj månad kommer Svevia påbörja korrigeringar inför sista lagret asfalt samt de förändringar som Trafikverket tagit beslut om.


2. Under vecka 21 kommer asfaltsläggarna och lägger topplagret på Centralgatan och detta kommer ske under två dagar.

Asfalteringen kommer ske en sida per dag där man påbörjar läggningen vid brofästet och arbetar sig bort mot AO-skolan. Detta arbete kommer påbörjas vid ca kl.19:00 på kvällen och fortgå under kvällen/natten tills att man är klar med en sida.

Under tiden kommer trafiken reglerarnas med flaggvakter. Så för de som bor längs Centralgatan så kan vissa störningar upplevas under dessa två dagar.

3. Målning av nya linjer på cykel och gångvägen samt övergångsställen är inte tidsatta just nu, men det finns för avsikt att få detta gjort under vecka 21. Svevia återkommer när den tidsplanen är fastställd.

Vilken sträcka restaureras?

Projektet börjar vid brofästet vid infarten till Hammarstrand och sträcker sig till Anders-Olofskolan.

Varför ändras vägen?

För att skapa en tryggare trafikmiljö och ett sammanhängande gång- och cykelstråk genom Hammarstrand.

Målsättningen med projektet är att skapa en miljöprioriterad väg genom Hammarstrand med trafiksäkra ytor för oskyddade trafikanter.

Det blir tydligare gång- och cykelpassager, tillgänglighetsanpassade entréer till butiker och fastigheter samt en sammanhängande gång- och cykelväg från bron över Indalsälven till Anders-Olof skolan.

Att se över avvattningen längs väg 323 och Ragunda kommuns VA-ledningsnät ingår också i projektet.

Vilka jobbar med projektet?

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Ragunda kommun där kommunen finansierar vissa av de planerade åtgärderna.

Varför blir vägen så smal?

Ja det kommer bli smalt genom Hammarstrand. Syftet med detta är att få ned hastigheten genom samhället.
Körbredden blir 6 m respektive 6,5 m där bredden 6 m är på den mest centrala delen i samhället.
En lastbil har bredden 2,8 m mellan backspeglarna så två lastbilar ska kunna mötas.
Beslutade vägbredder är samrådda med Trafikverkets trafikingenjör och vägutformningsspecialist. Det kan vara så som det ser ut under bygget i dag att det känns ännu smalare p.g.a av att hela bredden inte ännu är asfalterad.

Dokument

Uppdaterad