FaQ Väg 323, Hammarstrand

Har kan du få svar på de vanligaste frågorna gällande arbetet med Väg 323 genom Hammarstrand.

När börjar och slutar arbetet?

Projektet började våren 2019 och förväntas vara klart hösten 2020 och sista lagret asfalt läggs våren 2021. Det görs för att det finns risk för sättningar i marken på grund av att det har grävts så mycket för att lägga ner ledningar.


Under 2018 genomfördes projekterings- och utredningsarbeten samt upphandling av entreprenör. VA-arbeten planeras att starta våren 2019, därefter följer arbeten med väg, gång- och cykelväg som beräknas vara färdigställda hösten 2020.2021 läggs det sista lagret asfalt.

Vad är tidsplan för 2020?

I mitten eller slutet av april, beroende på väderlek, river vi upp beläggningen på Centralgatan. Sedan schaktar vi, sätter kantsten, dränerar och monterar fundament för belysning. Ambitionen är att lägga på det understa lagret asfalt i mitten eller slutet av juni.


Mellan juni-september gör vi markarbeten på kommunala sidoytor (kommunparkeringen, parken bl.a).


I juli mellan vecka 28-31 är det semesteruppehåll för projektet.


I augusti återupptas arbetet och det sätts kantsten, planteras växter och träd, installerar belysning och monterar det aktiva farthindret vid Anders-Olof-skolan.


I slutet av oktober planerar vi att vara i princip klara. Vi väntar dock med det sista lagret asfalt till 2021. Det gör vi för att det finns risk för sättningar i marken på grund av att vi grävt så mycket för att lägga ner ledningar.

Vilken sträcka kommer att restaureras?

Projektet kommer att börja vid brofästet vid infarten till Hammarstrand och sträcker sig till Anders-Olofskolan.

Hur kommer trafiken att ledas om?

All genomfart planeras att ledas om via Kullstavägen.


Det kommer fortfarande vara möjligt att ta sig till butiker m.m som ligger efter Centralgatan och att använda parkeringarna.

Vad är det som ska göras?

Trafiksäkerhetsåtgärder och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand.

 

Målsättningen med projektet är att skapa en miljöprioriterad väg genom Hammarstrand med trafiksäkra ytor för oskyddade trafikanter. Vi planerar för tydligare gång- och cykelpassager, tillgänglighetsanpassar entréer till butiker och fastigheter samt en sammanhängande gång- och cykelväg från bron över Indalsälven till Anders-Olof skolan. Vi ska även se över avvattningen längs väg 323 liksom bristerna i Ragunda kommuns VA-ledningsnät.

Varför ska vägen ändras?

För att skapa en tryggare trafikmiljö och ett sammanhängande gång- och cykelstråk genom Hammarstrand.

Vilka jobbar med projektet?

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Ragunda kommun där kommunen finansierar vissa av de planerade åtgärderna.

Varför blir vägen så smal?

Ja det kommer bli smalt genom Hammarstrand. Syftet med detta är att få ned hastigheten genom samhället.
Körbredden blir 6 m respektive 6,5 m där bredden 6 m är på den mest centrala delen i samhället.
En lastbil har bredden 2,8 m mellan backspeglarna så två lastbilar ska kunna mötas.
Beslutade vägbredder är samrådda med Trafikverkets trafikingenjör och vägutformningsspecialist.
Det kan vara så som det ser ut under bygget i dag att det känns ännu smalare p.g.a av att hela bredden inte ännu är asfalterad.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-08-05 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet