Föreningsbidrag och lotterier

Vill du söka föreningsbidrag? Här hittar du vilka bidrag du kan söka hos Ragunda kommun. Du hittar också information om tillstånd för lotterier.

I Ragunda kommun har vi en levande landsbygd och många engagerade föreningar runt om i kommunen som arbetar med att utveckla sin bygd. Många människor lägger ner sin själ i att göra sin by och samhälle attraktivt att bo och verka i.

Föreningsbidrag

Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att ansöka om bidrag till verksamheten. Kommunens stöd till föreningarna är ett erkännande av de viktiga samhällsvärden som främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv.

Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer

Mål och inriktning för bidragen är att stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer så att dessa engagerar ett flertal av kommunens invånare och förstärka Ragundas profil som en god fritids- och kulturkommun.
Med bidrag och egna arrangemang ge kommunens innevånare möjlighet att ta del av ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud, folkbildning och arrangemang.

 • De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen ska därför endast utgöra ett tillskott till föreningens verksamhet.
 • Bidragets storlek är beroende av Kommunfullmäktiges tilldelade medel, samt för antalet inkomna ansökningar.

Sök föreningsbidrag

Ragunda kommun har några olika bidrag man som förening kan söka. Läs mer om de olika bidragen nedan.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget avser att stödja föreningar som äger, eller svarar för drift och skötsel av anläggning, vilken regelbundet utnyttjas för föreningens verksamhet bland sina medlemmar.

Exempel på anläggningar:

 • Motorbana
 • Elljusspår
 • Digitalbiograf
 • Slalombacke
 • Skoterleder
 • Ridhus
 • Fritidsgård

Anläggningen skall vara godkänd av kommunstyrelsen som bidragsberättigad anläggning. Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra anläggningen om den inte är upptagen av den egna verksamheten (eller att det i övrigt bedöms som olämpligt). Avtal skrivna med kommunen för att sköta drift av anläggning, berättigar ej till något av nedanstående bidrag.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om hur mycket medel som ska fördelas. Fördelningen av bidragen görs sedan utifrån hur många ansökningar som kommit in.

Sista ansökningsdag är 1 april.

Administrationsbidrag

Bidraget avser att stödja pensionärs- och handikapporganisationer för deras kostnader vad gäller tillexempel porto, kontorsmaterial, trycksaker och inventarier. Bidraget grundas på redovisat antal medlemmar den 31 december föregående år.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om hur mycket medel som ska fördelas. Fördelningen av bidragen görs sedan utifrån hur många ansökningar som kommit in.

Med medlem räknas den som är mantalsskriven i Ragunda kommun. En medlemsförteckning per den sista december ska bifogas ansökan.

Sista ansökningsdag är 1 april.

Lokalt aktivitetsstöd

Ändamålet är att stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och ungdom. Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar kan få aktivitetsstöd.

Bidraget kan utgå både från kommunen och från den riksorganisation som föreningen tillhör. Det kommunala stödet baserar sig i stort på kriterierna för det statliga stödet, LOK-stöd, men är generösare på två viktiga punkter;

 • Aktivitetsstödet utgår även till verksamhet som inte tillhör något idrottsförbund.
 • Aktivitetsstödet utgår till deltagare upp till 20 år.

I övrigt gäller samma kriterier.

Villkor

 • Deltagarna ska vara medlemmar i föreningen och hemmahörande i kommunen.
 • Minst fem deltagare och en ledare per sammankomst.
 • Aktiviteten skall pågå minst 60 minuter. Verksamheten kan bedrivas individuellt eller i grupp, men ska inledas och avslutas med en gemensam, ledarledd samling.
 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och längd.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Gällande tävlingsarrangemang får den egna föreningens medlemmar tas upp.
 • Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt.
 • Varje aktivitet får bara rapporteras av en huvudman. Studiecirklar rapporteras normalt av studieförbunden inom ramen för deras särskilda anslag.

De föreningar som söker det statliga stödet kan kopiera sidorna från IdrottOnline, annars är det kommunens egen blankett som ska användas.

Sista ansökningsdag är 25 augusti samt 25 februari.

Lokalkostnadsbidrag

Lokalkostnadsbidraget avser att stödja förening som äger eller svarar för drift och skötsel av lokal, vilken regelbundet nyttjas för föreningens verksamhet bland sina medlemmar.

Lokalen skall vara godkänd av kommunstyrelsen som bidragsberättigad lokal. Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra lokalen om den inte är upptagen av den egna föreningens verksamhet (eller att det i övrigt bedöms som olämpligt).

Kommunfullmäktige beslutar varje år om hur mycket medel som ska fördelas. Fördelningen av bidragen görs sedan utifrån hur många ansökningar som kommit in.

Sista ansökningsdag är 1 april.

Lönebidrag

Bidragets ändamål är att täcka viss del av ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

Vill ni som förening ansöka om lönebidrag kontakta Ragunda kommun på: forening@ragunda.se

Föreningar som vill anställa lönebidragsanställd personal ska därför i förväg ta kontakt med kommunen. Föreningsallianser, flersektionsföreningar eller liknande organisationer där flera verksamheter samnyttjar en lönebidragstjänst, har företräde när det gäller lönebidrag från kommunen.

Till lönebidragsanställningar inom föreningslivet beviljas med högst 10 % av lönekostnaden inkl. personalkostnad. Dock max upp till motsvarande kommunal tjänst. OBS! Procenttalet kan komma att förändras beroende på antalet lönebidragsanställda i föreningstjänst i kommunen i förhållande till kommunens budget.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om hur mycket medel som ska fördelas. Fördelningen av bidragen görs sedan utifrån hur många ansökningar som kommit in.

Sista ansökningsdag är 1 april

Ansökan

Bidragsansökan skall göras av föreningens styrelse i vår e-tjänsteportal.

Vad ska finnas med i ansökan?

Till ansökan ska ni bifoga:

 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Medlemsantal

Om det händer något som kan påverka föreningens verksamhet och era förutsättningar för att få bidrag, kontakta foreningar@ragunda.se.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens post- eller bankgiro. Inga former av kontantutbetalningar beviljas.

Tolkning och tillämpning av bidragsbestämmelser

Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser.

Anskaffande av nya lokaler/anläggningar och nya aktiviteter för vilka föreningen tänker söka bidrag, samt anmälan om ny förening som vill ansöka om bidrag ska behandlas av kommunstyrelsen och kommit in till kommunen senast den 30 april före det aktuella bidragsåret.

Nya anläggningar och aktiviteter görs i vår e-tjänsteportal.

Vad är en bidragsberättigad förening?

Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.

Bidragssökande föreningen skall redovisa medlemsantalet i sin ansökan där minst 5 av de betalande medlemmarna är i åldern 0 till 20 år.

Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Ragunda kommun.

Om din förening beviljas stöd ska det framgå på hemsidor och i annonsering med mera. En textrad som fungerar är "Med stöd av Ragunda kommun". Där det finns möjlighet ska kommunloggan finnas med, hör av er om ni behöver en bildfil.

Föreningen ska lägga in sina aktiviteter i aktivitetskalendern på: Skicka in ditt evenemang - Ragundadalen Länk till annan webbplats.

Förutom detta skall föreningar som bedriver verksamhet med medlemmar i åldern upp till 20 år:

 • Bedriva verksamhet som är fri från ANDTS, alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
 • Årligen redovisa hur föreningen arbetar med jämställdhet och integration samt drog- och dopingförebyggande arbete. Detta kan skrivas in i verksamhetsplanen

Ej bidragsberättigad förening

En förening kan normalt inte få föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:

 • ekonomisk förening
 • politisk förening
 • elevförening
 • föreningar knutna till svenska kyrkan (täcker kostnader via uttaxering)
 • föreningar knutna till svenska försvaret
 • stödföreningar (supporterklubbar med flera)

Medlemskrav

För att räknas som bidragsberättigad medlem i förening skall följande krav vara uppfyllda, för att bidrag skall utgå:

 • Medlem skall ha betalat medlemsavgift (av föreningen fastställd årsavgift).
 • Medlem ska vara ansluten och upptagen i medlemsregistret.

Den som erlägger en avgift (entré-, kurs- eller anmälningsavgift etc.) och därmed erhåller medlemskap av mer tillfällig natur skall ej anses som medlem (till exempel bingo och dans)

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ge Ragunda kommun och dess revisorer rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar för granskning. Det kommer årligen att genomföras stickprovskontroller av inlämnade uppgifter.

Lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar Ragunda kommun endast för så kallad registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem får starta ett lotteri?

Ideella föreningar med hemvist i Ragunda kommun kan få tillstånd att anordna lotteri. Enligt lotterilagen 15§ måste man uppfylla följande krav:

 • Har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • Har stadgar och en vald styrelse
 • Inte vägrar någon inträde som medlem
 • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Tillstånd eller registrering

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka samt en variant som är tillståndsfri.

Tillfälligt lotteritillstånd ettårigt § 16

Det tillfälliga ettåriga lotteritillståndet söker ni för enstaka, stora lotterier som överstiger 20 basbelopp.

Lotteriregistrering treårigt §17

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier över en treårsperiod, där det totala insatsbeloppet för alla lotterier inte överstiger 20 basbelopp.

Tillståndsfria lotterier §19 och §20

Ideella föreningar behöver inte tillstånd att anordna lotteri om det sker i samband med en offentlig tillställning/arrangemang inom ett avgränsat område där tillställningen/arrangemanget är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag. Till exempel marknader, tivoli, idrottsevenemang.

Ansökan och avgifter

Ansökan sker i vår e-tjänsteportal.

Med ansökan ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse samt protokollsutdrag med föreningens beslut att anordna lotteri samt förslag på lotteriföreståndare.

För tillstånd §16 och registrering §17 skickar vi ut inbetalningskort på 300 kr.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.