Egenvård i skolan

Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd medan denne är i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om hjälp att komma ihåg att ta sin medicin, få hjälp med provtagning av blodsocker och ta insulin.

Vad är egenvård?

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt kan utföras av barnet/eleven själv, av barnets vårdnadshavare, eller av personal i förskolan/skolan.

Det är behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet eller eleven vistas i förskolan eller skolan.

Egenvårdsbedömning/intyg

När ett barn eller en elev behöver hjälp med egenvård i förskola/skola eller fritidshem ska det finnas en dokumenterad planering/egenvårdsbedömning som behandlande läkare eller annan legitimerad personal i hälso- och sjukvården har gjort i samråd med barnet/vårdnadshavaren och med dem som ska hjälpa till med egenvården.

Vårdnadshavaren begär ut ett intyg kring beslut om egenvård som lämnas till rektor. Vid frågor ska man kunna vända sig till den behandlande legitimerade sjukvårdspersonalen.

Förskolan eller skolan behöver veta vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård som personalen får utföra, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer t.ex. vid försämring, om barnet skadats av egenvårdsinsaten eller inte går med på att ta sin medicin.

Överenskommelse om egenvård

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn och elever om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att det är möjligt.

Med blanketten "Egenvård i förskola, grundskola och grundsärskola" (länk nedan) träffas en överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal. Med sina underskrifter accepterar personalen uppdraget att utföra egenvården och vårdnadshavarna accepterar att dessa personer utför den och också får ta del av nödvändig medicinsk information om barnet eller eleven.

Egenvård i förskola, grundskola och grundsärskola - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvårdsbeslut räknas som hälso- och sjukvård och omfattas av gällande lagstiftning och författningar och i samverkansrutinerna framkommer att elevhälsans medicinska insats inte är ansvarig för att utföra egenvård.SFS 2022:1250 Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavares ansvar

Det tillsynsansvar som vårdnadshavarna har för sina barn enligt föräldrabalken övergår till huvudmannen för verksamheten under den tid som barnet befinner sig i förskolan eller skolan. Samma ansvarsförhållande gäller för barn i frivilliga skolformer och fritidshem som för elever i de obligatoriska skolformerna.

Detta innebär att vårdnadshavare kan lämna över den faktiska vården och omsorgen till någon annan, men ansvaret för egenvård kan inte lämnas över utan att den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården har gjort en bedömning.

Vårdnadshavarna kan således inte lämna över ansvaret till personal på skolan att ge läkemedel till en elev, utan att ansvarig inom hälso- och sjukvården gjort en bedömning utifrån egenvårdsföreskriften.

Vårdnadshavare ansvarar för att personal är delegerad och informerad om medicinen och att medicinen finns tillgänglig, hur medicinen ska förvaras samt att medicinen inte passerat utgångsdatum.

Rektors ansvar

Rektorn på varje skola och förskola är ansvarig för att varje elev får hjälp med den egenvård som hen behöver på ett tryggt och säkert sätt. Detta ska ske i samverkan med ansvarig, behandlande yrkesutövare och vårdenhet samt med vårdnadshavare.

Rektorn ansvarar för att se till att personalen har tid och kompetens för att kunna utföra egenvårdsåtgärderna och att den personal som är berörd är informerad.

Om en rektor anser att personalen i skolan inte kan hjälpa en elev med egenvård på ett säkert sätt, måste den ansvariga för ordinationen tillsammans med rektorn komma överens om hur man ska lösa situationen på ett säkert sätt.

När egenvården innebär att skolan hanterar läkemedel är det viktigt att läkemedlen förvaras säkert, så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Respektive vårdgivare ansvarar för att granska att rutinerna för egenvård följs i den egna verksamheten och att utifrån resultatet ange vilka förbättringar som behöver genomföras.

Elevhälsans ansvar

Skolsköterskan och skolläkaren ska inte utföra egenvården men kan och bör vara behjälpliga, det vill säga bidra med kunskap och kompetens så att elev, lärare och vårdnadshavare känner sig trygga.

Det kan till exempel handla om att informera och instruera lärare om akuta behandlingar vid astma och allergi. Det är också viktigt att skolsköterskan uppmärksammar rektor om hen märker att rutinerna inte fungerar.

Det är den behandlande legitimerade yrkesutövarens ansvar att fylla i blanketten när beslut om egenvård blir aktuell.

Individuell vårdplan för egenvård av diabetes

Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola.

Här hittar du blanketten:

Egenvårdsplan för elever med diabetes - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.