Elevhälsa

Till elevhälsan kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd. Insatserna kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska eller psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

Elevhälsan i Ragunda kommun består av flera olika yrkesgrupper, som samarbetar med varandra och med skolans övriga personal.

I Elevhälsan ingår:

  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Skolhälsovården med skolsköterskor och läkare
  • Specialpedagoger med olika kompetenser
  •  

På alla skolor finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet. I EHT sitter rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator. Där diskuteras insatser för elever, som föräldrar och lärare lyft till teamet, med särskilda frågeställningar kring lärande och hälsa.

Ragunda kommuns Elevhälsa, dokumenterar i IT-stödet ProReNata.

Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Skolkurator

Skolkurator för eleverna i förskoleklass till årskurs nio och ingår i varje skolområdes elevhälsoteam.

Skolkurator finns för:

  • stödsamtal
  • värdegrundsarbete
  • förebyggande arbete
  • föräldrakontakt
  • konsultation/rådgivning

Skolkurator samarbetar också med skolornas trygghetsteam.

Kontaktuppgifter Skolkuratorer

Kurator Hansåkerskolan

0695-76 10 34

Kurator Anders-Olof skolan, Järåskolan, Kullstaskolan

0696-68 24 43

Skolsköterska och skolläkare (Elevhälsans medicinska insats, EMI)

Skolhälsovården ansvarar för elever i grundskolan mellan 6-16 års ålder. Vi övertar, efter förälders medgivande, BVC-journalen från regionen och fortsätter att följa barnets utveckling i enlighet med nationella riktlinjer.

Vi är elevernas företagshälsovård och vårt arbete omfattar hälsokontroller, enklare sjukvårdsinsatser och hälsoförebyggande arbete i grupper och enskilt.

Vaccination sker enligt nationella programmet som du kan läsa mer om hos folkhälsomyndigheten och sjukvårdsrådgivningen 1177.

Skolhälsovården bemannas med skolsköterskor och skolläkare. Vi arbetar under tystnadsplikt och har inspektionen för vård och omsorg som tillsynsmyndighet.

Skolsköterskorna ingår i skolornas elevhälsoteam. Vår skolläkare når du via skolsköterskan.

Vill du lämna klagomål, riskobservation eller förbättringsförslag så gör du det via vår e-tjänst: Lämna klagomål, riskobservationer och förbättringsåtgärder på Elevhälsans verksamhet - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Skolpsykolog kontaktas via rektor på varje skola.

Kontaktuppgifter EMI (elevhälsans medicinska insats)

Skolsköterska Hansåkerskolan, Kullstaskolan och Järåskolan

0696-68 21 93

 

Skolsköterska Anders-Olof skolan och MLA (Medicinskt ledningsansvar)

0696-68 21 92

 

Verksamhetschef EMI

Malin Rimmö 0695-76 10 02


Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar på skolnivå (organisation), gruppnivå och individnivå för att främja inlärningssituationen för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna är också med i EHT, arbetar med skolutveckling och är en kvalificerad samtalspartner för föräldrar och pedagoger.

Kontaktuppgifter Specialpedagoger

Specialpedagog Hansåkerskolan

0695-76 10 08

Specialpedagog Kullstaskolan

0696-68 21 33

Specialpedagog Anders-Olof skolan

0696-68 21 33

0696-68 22 16

Specialpedagog Järåskolan

0696-68 12 20

 

Studie- och yrkesvägledare

0696-68 20 23

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.