Ragunda kommuns översiktsplan

En översiktsplan ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat naturområden, bostäder och trafik.

En översiktsplan ska bidra till en god miljö för människor och bidra till en hållbar utveckling. Ragunda kommun har i arbetet med kommande översiktsplan bestämt sig för att ha ett tydligt fokus mot Agenda 2030.

Översiktplanens innehåll

  • Redovisa kommunens visioner och utvecklingsstrategier för hur mark och vatten ska användas.
  • Ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen.
  • Redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen och olika konkurrerande anspråk.
  • Redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och avvägas mot lokalintressen samt hur miljökvalitetsnormer ska beaktas.
  • Ligga till grund för detaljplanering, områdesbestämmelser, skyddsföreskrifter och för prövning av bygglov och fastighetsbildning.
  • Informera kommunens invånare, myndigheter och andra om kommunens mark- och miljöpolitik.

Kommunala översiktsplaner ska enligt plan- och bygglagen aktuallitetsprövas varje mandatperiod, anser kommunen då att planen är inaktuell så ska den revideras.

I planprocessen läggs stor vikt vid att kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter inte påverkas negativt och att kommunmedborgarnas och olika näringars intressen bevakas.

Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan. Den 1 april 2020 trädde nya regler i kraft gällande översiktsplanering, som bland annat ökade kravet på kommunerna att ha en aktuell översiktsplan.

Det innebär att kommunen senast två år efter ett ordinarie val med start 2022, ska ha tagit fram en planeringsstrategi. Genom denna regeländring kommer översiktsplanen att kunna hållas aktuell och ha en löpande planeringsprocess där uppföljning blir viktig.

I en planeringsstrategi ska kommunen redovisa hur aktuell översiktsplanen är och hur kommunen tänker att det fortsatt arbetet med översiktsplanen ska fortlöpa.

Kommunen kan välja att ändra ett delområde som har ett stort behov av ändring till att göra tillägg till översiktsplanen för en fråga som inte anses vara tillräckligt behandlad i samband med framtagandet av översiktsplanen.

Ragunda kommuns nuvarande översiktsplan

Ragunda kommuns första översiktsplan upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i kommunens planering.

Planen reviderades 2006 och 2007 beslutades att komplettera översiktsplanen med ett tillägg om vindkraft. Tillägget antogs i juni 2009.

Översiktsplan Pdf, 46.2 MB.

Vindkraft i Ragunda kommun Pdf, 122.8 kB.

Plankarta vindkraft i Ragunda kommun Pdf, 46.2 MB.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.