Ekonomi- fakturor, årsredovisning och budget

Här kan du läsa om hur vi använder pengarna som du betalar i skatt. Du hittar skattesatser, ekonomistyrningspolicy, årsredovisning, verksamheternas kostnader samt budget och lite annat smått och gott för Ragunda kommun.

Ekonomienheten är kommunens centrala enhet för ekonomiadministration och uppföljning av verksamheter. Vi arbetar bland annat med att ta fram och följa upp kommunens budget, bokslut och redovisning. I enhetens verksamhet ingår även administration av inkommande fakturor och debitering av kommunens avgifter och taxor (ej hyror, vatten och sopor).

Kommunalskatt

För en genomsnittlig kommun står kommunalskatten för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Den kommunala skattesatsen för Ragunda kommun är 23,22 kr.

Skattesatser

Skattesatser för Ragunda kommun ser ut enligt följande:

Församling

Ragunda

Fors

Borgvattnet

Stugun

Kommunskatt

23,22

23,22

23,22

23,22

Regionskatt

11,70

11,70

11,70

11,70

Begravningsavgift

0,258

0,258

0,258

0,258

Kyrkoavgift

1,50

1,50

1,50

1,50

Total inklusive/ exklusive kyrkoskatt

36,678/ 35,178

36,678/ 35,178

36,678/ 35,178

36,678/ 35,178

Statsbidrag och avgiftsfinansiering

Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg och barnomsorg.

Ekonomistyrningspolicy - 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02, KF 2012-10-24, 2013-05-06, 2014-02-04, 2014-06-25

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen.

Där stadgas bland annat att kommunfullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska tillämpa lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Redovisningsprinciper som är särskilt betydelsefulla framgår av kommunens årsredovisning. För att förtydliga ansvar och befogenheter har det inom Ragunda Kommun utarbetats ekonomistyrningsprinciper. I ekonomistyrningsprinciperna fastslås regler och principer som syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet.

Ragunda kommuns ekonomistyrningspolicy

Budget - Vad kostar varje verksamhet

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser på de olika verksamheterna. Budget är det viktigaste ärendet de har. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger Ragundaborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd/verksamhet ska ha. Beslutet grundar de på skatteintäkter och stadsbidrag.

Budget Ragunda kommun 2024 Länk till annan webbplats.

Fakturor från Ragunda kommun

Här får du som är kund hos kommunen information om betalning av fakturor.

Bankgiro

Ragunda kommun har bankgiro som huvudbetalningssätt. Betalar du med eget inbetalningskort eller via Internetbank är det viktig att alltid ange fakturans OCR-nummer (eller ev. fakturanummer).

I första hand används vid betalning av fakturor till kommunen

 • Bankgiro: 5669-5943, VA och renhållning
 • Bankgiro: 5669-5901, Hyror
 • Bankgiro: 5669-5984, Övriga fakturor

Betalningssätt som rekommenderas

För att underlätta för dig som skall betala är e-faktura eller autogiro att rekommendera.

E-faktura Ragunda kommun för privatpersoner

Om du inte längre vill ha pappersfakturor och skriva långa OCR-nummer vid betalning så kan du anmäla dig till e-faktura. Anmälan görs direkt på din Internetbank. Fakturan levereras då elektroniskt vid nästa faktureringstillfälle till din Internetbank. Där får du ett meddelande om att du har en faktura att betala och kan välja att godkänna fakturan för betalning, eller att titta på fakturaspecifikationen innan du betalar fakturan. För närvarande gäller det fakturor för VA- och renhållningsavgifter, barnomsorg, vårdavgifter mm. samt för hyresavier.

Anmälan för e-faktura hos din Internetbank har följande rubriceringar:

 • VA- och renhållningsavgifter- Ragunda kommun, VA och renhållning.
 • Barnomsorg, vårdavgifter, bygg- och miljö mm - Ragunda kommun, Övrigt.
 • Hyresavier - Ragunda kommun, Hyror.

Autogiro

Autogiro är ett smidigt sätt att betala på. Betalning förs automatiskt över från ditt konto till Ragunda kommun på den dag som fakturan förfaller. Detta kostar inget extra. Du anmäler att du vill ha autogiro genom att fylla i vår e-tjänst.

Medgivande för autogiro - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Fakturan kommer att skickas till dig som vanligt. På fakturan framgår beloppet och på vilken dag det dras. Du behöver bara se till att det finns pengar på kontot. Du kan sedan se att betalning skett på ditt kontoutdrag från banken.

Fakturafrågor

Om du har frågor angående en faktura/betalningspåminnelse ska du kontakta den avdelning som fakturerat. Telefonnummer och namn finns på fakturan. Om fakturan kommit bort eller om du har allmänna frågor som rör inbetalningar, autogiro, e-faktura är du välkommen att kontakta Ragunda kommuns Kundcenter

Obetald faktura

Om du inte betalar fakturan i tid skickas en påminnelse. Detta görs cirka 10 dagar efter förfallodag. Om fakturan därefter inte betalas, skickas ärendet vidare för inkassoåtgärder till Visma.

Fakturor till Ragunda kommun

Du som är leverantör till Ragunda kommun ska skicka fakturor till oss elektroniskt, enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277).

Läs mer om lagen hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Tänk på att

 • alla inköp, oavsett värde ska faktureras med e-faktura
 • PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan den 1 april 2019 omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Ragunda kommun så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. Lagen omfattar även utländska leverantörer.

Registrera ditt företag - Campaign Onboarding Page (opuscapita.com) Länk till annan webbplats.

Undantag från kravet på e-faktura

Undantag görs i de fall då e-faktura skulle innebära risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet. Det är den upphandlande enheten som avgör om det finns en sådan risk. Misstänker du som leverantör att risken finns så ta kontakt med beställaren/kunden innan du skickar e-faktura.

Pappersfakturor skickas till: Ragunda Kommun, Ekonomienheten, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

Elektronisk adress och referensnummer

Ragunda kommuns fakturaväxel/VAN-partner är OpusCapita, e-fakturaadress 2120002452. GLN-nummer:7309861003438

Peppol id är 0007:2120002452

Fakturaformat

Som grund för elektronisk fakturering använder vi offentlig sektors standard, SVE-faktura­formatet. Du kan läsa mer om denna standard på SFTIs hemsida.SFTI.se Länk till annan webbplats.

Kommunens fakturadress

För att kommunen ska betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Ragunda kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

Referenskod

För att fakturorna ska komma till rätt handläggare, är det mycket viktigt att er tilldelade referenskod, samt beställarens namn, finns i fältet "Er referens".

Exempel:
RK1854 Sven Svensson

Leveransadress ska anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Ragunda kommun skannar in och ankomstregistrerar erhållna fakturor.

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Ragunda kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt
 • Ref nr t ex RK1852

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Betalningsvillkor

Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-2452
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000245201

Har du några övriga frågor kontakta oss på mail eller telefon.ekonomi@ragunda.se0696-68 20 00

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige hur kommunen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens mål.

Vad en årsredovisning ska innehålla finns reglerat i lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet.

Kommunens revisorer granskar årsredovisningen. Om nämnder och verksamheter har skött sin ekonomi och sitt uppdrag rekommenderar de kommunfullmäktige att bevilja dem ansvarsfrihet.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.