Tufft ekonomiskt läge för Ragunda kommun

Artikeln publicerades 29 september 2023

Just nu har vi ett tufft ekonomiskt läge i Ragunda kommun. Delårsbokslutet på augusti 2023 visar på ett underskott på ca 14,3 miljoner kronor.

Det är en avvikelse mot budget med - 22,22 miljoner kronor. Vi håller just nu på med en prognos för helåret 2023 och det visar på ett underskott i storleksordningen 25–28 miljoner kronor. Vi får många frågor om det ekonomiska läget för vår kommun och det här är några av de frågor som vi får.

Vad innebär den ”ekonomiska situationen”?

Det innebär att vi har svårt att bedriva den verksamhet som ingår i det kommunala uppdraget då kostnaderna har ökat mer än intäkterna från skatt och generella stadsbidrag.

Vi går med stora minusresultat i främst i skolverksamheten och omsorgsverksamheten där ökade personalkostnader står för en stor del av resultatet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett underskott som beror på ökade lokalkostnader (el, underhåll, ventilation, anpassningar) och den vattenskada som uppstod i kommunhuset vid årsskiftet. Vattenskadan är ett försäkringsärende som kommer regleras under hösten.

I lönerevisionen för 2023 blev utfallet 4,1 % där vi följer industrimärket via avtal. I budget hade vi 3,0 % avsatta.

Pensionskostnaderna har ökat med 5,28%. från 2022 till 2023. Vilket innebär ca 11 miljoner kronor.

Kostnader för räntor 2022 i augusti låg på 590 000:-. I augusti in år 2023 låg kostnaderna på 3 miljoner kronor.

Kommunledningsavdelningen, som är en servicefunktion till andra verksamheter följer budget, men har med en tajt organisation svårt att vara det stöd som avdelningarna egentligen behöver.

Varför har vi hamnat i den här situationen?

Det är många olika faktorer som spelar in, bland annat inflationen, befolkningsminskningen, pensionskostnader och lönekostnadsökningarna.

Befolkningsminskningen har stor påverkan på de generella stadsbidragen och skatteintäkter. Intäkternas storlek beräkna på invånarantalet i november föregående år. Den 13 september 2023 var vi 5125 personer. Det är en minskning med 49 personer sedan årskiftet. Ragunda kommun har minskat sin befolkning ända sedan 70-talet med tillfälliga ökningar med anledning av flyktingvågen 2016 och 2017.

På Kolada kan du hitta mer statistik om befolkningen:

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Vi har inte heller lyckats anpassa våra verksamheters behov av lokaler utifrån vårt minskade befolkningsunderlag. För att kunna göra stora strukturella förändringar krävs svåra strategiska beslut. Dessa beslut ligger på politiken. Vi har också en stor underhållsskuld på våra fastigheter.

Tidigare har vi också "räddats" av olika stadsbidrag främst 2015 i och med flyktingvågen och sedan under pandemin där staten gick in med relativt stora ersättningar.

Vad ska vi göra åt den ekonomiska situationen?

Verksamheterna kan se över till exempel personaltätheten. Har vi rätt antal personer anställda till de uppgifter vi ska utföra? Hur ligger våra nyckeltal i förhållande till andra kommuner?

Vissa verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, men hur ska vi prioritera de som vi inte är skyldiga att ha då det ger service till invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo? Exempelvis på frivillig verksamhet kan vara stöd till näringsliv, kultur-, fritids-, förenings- och friluftsverksamhet.

Kommunernas åtaganden | SKR Länk till annan webbplats.

Hur kan vi samverka och samarbeta med andra kommuner? Idag har vi till exempel en gemensam överförmyndarnämnd med Östersund, Krokom och Åre. Kundcenter/växeltelefonin i Ragunda kommun svarar också för Strömsunds kommun.

Vi har fått ett statsbidrag som ska användas till att hitta sätt hur kommunen kan effektivisera arbetet så att vi kan få ett hållbart fastighetsbestånd. Har vi råd att behålla alla fastigheter som vi idag äger? Kan vi samutnyttja lokalerna på ett annat sätt?Ett hållbart fastighetsbestånd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.Vi är med i olika projekt för att främja inflyttning och platsens attraktivitet. Bland annat Ta steget: Flytta till Jämtland Härjedalen Tasteget.nu Länk till annan webbplats.Där samverkar vi med civilsamhället för att hitta och matcha hus som ingen bor i permanent med människor som vill flytta hit: Inflyttarlots - Ragundadalen Länk till annan webbplats.Vi har ett politiskt beslutat program för näringsliv och utveckling: Ragunda kommuns Näringslivsstrategi - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.Vi jobbar brett med inflyttningen. Både på kommunalnivå och regional nivå. Vi jobbar både på tjänstemannanivå och politisk nivå. Ändå fortsätter utflyttningen att vara större än inflyttningen. Ändå dör det fler än det föds. När vi ser hur befolkningsstatistiken ser ut och har sett ut så kanske vi måste tänka om. Vi kanske måste acceptera att vi är en kommun med krympande befolkning och vi kanske måste ställa om för att möta framtiden?

Politikens uppgift är att prioritera och ta beslut. Det är inte enkelt att prioritera och göra strategiska val när man ska anpassa sig till en krass ekonomisk verklighet. De politiska partierna har olika ingångar/lösningar/förslag på hur vi ska ta oss ur den här ekonomiska situationen.

Kan vi inte höja skatten?

Att höja skatten är ett politiskt beslut. Om vi höjer skatten 1 krona innebär det ungefär 10 miljoner i ökade skatteintäkter här i Ragunda kommun. Då skulle vår totala skattesats bli 35,92%.

Idag har vi en kommunal skattesats på 23,22% och en regional på 11,7,%, totalt 34,92%. Vi har idag den 6:e högsta skattesatsen i Sverige. Högst har Dorotea med 35,15%. Skattesatsen fastställs i november varje år.

Var hittar man kommunens årsredovisningar?

Ragunda kommuns årsredovisningar hittar du här: Ekonomi och fakturor - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Vill du se årsredovisningar från före 2017 kontaktar du vårt kansli via e-tjänsten Beställning av allmänna handlingar, bygglovshandlingar, betygskopior - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.Om du vill vara anonym ringer du vårt Kundcenter 0696-68 20 00.

Vara med och påverka

Om du vill kontakta våra lokala politiker och deras parti hittar du information om våra ledamöter och vilka partier som finns i vår kommun här: Politik och möten - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

På MeetingsPlus finns alla protokoll och kallelser:Översikt | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.Här finns mer information om hur du kan påverka: Så kan du påverka - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.