Öka vår attraktivitet som bostadsort

Läs mer om vårt prioriterade mål, delmål och handlingsplan för att öka vår attraktion som bostadsort.

”I vår kommun finns möjligheter till ett gott liv för alla. Långvariga och nya invånare, tillfälliga och regelbundna besökare. Det finns attraktiva livsmiljöer med goda bostäder, gemenskap, upplevelser och service såväl som natur och kultur.”

Allt arbete med det lokala näringslivet börjar hos kommunens befolkning. En bärande del av visionen för Ragunda kommun är att till år 2030 vända befolkningsutvecklingen. Två av tre övergripande kommunala mål har direkt koppling till detta: Goda livsvillkor och ett attraktivt samhälle.

Målet har även starkt stöd i den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län med betoning på utveckling i hela länet. Strategin lyfter även fram ett regionalt mål om platsbaserade upplevelser som även skapar lockande och aktiva livsmiljöer med god tillgänglighet till naturen. Den regionala strategin för smart specialisering (S3) pekar ut upplevelser som ett av länets styrkeområden, och vill i detta få med fler perspektiv än bara fjällturismen.

Nuläge och förutsättningar

En positiv befolkningsutveckling är bland annat viktigt för kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till företagen i kommunen. För att uppnå Ragundas mål om att vända befolkningsutvecklingen behövs både fler människor som flyttar in och färre människor som flyttar ut. Såväl långvariga som nya invånare ska därför ha goda anledningar att stanna i Ragunda kommun.

De kommunala kärnuppgifterna är centrala för viljan att bo i Ragunda kommun. Vi behöver därför upprätthålla god kvalitet på förskola och skola, kunna erbjuda attraktiva bostäder att hyra och stötta kultur- och föreningsliv med exempelvis lokaler, bibliotek och idrottsanläggningar. Allt det som gör Ragunda kommun till ett samhälle och inte bara en plats. Inte minst vår goda kulturskola är en anledning till stolthet genom flera år av utmärkelser som Sveriges bästa kulturskolekommun. Likt övriga delar av den kommunala verksamheten använder kulturskolan det kommunala fastighetsbeståndet. Stora delar av detta bestånd tillkom i samband med vattenkraftsutbyggnaden i mitten av 1900-talet och är idag i behov av renovering eller ersättning.

Att vända den negativa befolkningsutvecklingen skulle underlätta sådana investeringar, samtidigt som investeringar i kommunala verksamheter också kan bidra till att vända befolkningsutvecklingen.

En viktig faktor är också lokala och genuina upplevelser. Upplevelser ses ofta främst som en inkomstkälla från besökare utifrån. Men man kan vända på perspektivet. Upplevelserna är lika mycket något som angår Ragundaborna. De allra flesta människor som besöker vår fantastiska natur, äter på restauranger här och upplever vår kultur bor också i kommunen. Inte minst naturen är något som Ragundaborna själva lyfter fram som en av de främsta anledningarna att bo här. Att bevara dess värden är därför högt prioriterat, liksom att på ett hållbart sätt göra naturen tillgänglig för fler exempelvis genom markerade vandringsleder.

I kommunen finns även upplevelser som mer riktar sig till tillfälliga besökare, såsom Döda fallet och Thaipaviljongen. De är upplevelser för Ragundaborna att vara stolta över och som genom sin dragningskraft på långväga besökare även kan bidra till kringetableringar som även gynnar lokalbefolkningen. Både Döda fallet och Thaipaviljongen ägs och förvaltas av kommunen vilket gör att vi själva har stor rådighet över deras utveckling. Med denna rådighet följer även ett stort ansvar att de används som en resurs i kommunen, och att utveckling av besöksnäring runt dem sker hållbart.

Samhällstrenden av ökande distansarbete har av nödvändighet blivit än starkare under år 2020. Det finns idag stora möjligheter att bo och jobba på olika orter i Sverige, och vi har ett läge mitt emellan flera kommuner med växande antal jobb. För att dra nytta av detta krävs ändamålsenlig och välfungerande infrastruktur för transporter och kommunikation: Vägar, kollektivtrafik och fiber som alla berörs i målet om tillgänglighet längre fram i detta program.

Kombinationen av hög livskvalitet och låga bostadspriser är en oerhörd styrka i ett scenario av ökade möjligheter till distansarbete. Naturen, upplevelser, god kommunal service och ett starkt föreningsliv är alla viktiga komponenter för den höga livskvaliteten. Och i vår kommun finns en fördel i goda möjligheter att hitta boende till ett annat pris än i exempelvis Östersund och Sundsvall.

Men låga bostadspriser kan också hindra utveckling och inflyttning. För låga priser kan innebära att renoveringar och investeringar inte betalar igen sig vid försäljning. Låga priser kan också innebära minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Exempelvis för den som står i valet mellan att sälja ett hus eller att behålla det som fritidshus eller jaktstuga någon vecka om året. Hus och gårdar som står tomma delar av året innebär en möjlighet för Ragunda kommun.

En viktig fråga är hur vi får personer som är här någon vecka om året och som har sociala band till vår kommun att spendera mer tid här och ge ett större lokalt avtryck. En del av dessa kan också vara intresserade av att sälja till andra, och därigenom öka nyttjandet och potentiellt bidra till flyttkedjor som möjliggör andra flyttar. Inte sällan är det tal om attraktiva hus i natursköna lägen.

Delmål - Enkelt att hitta en attraktiv bostad

I vår kommun finns möjligheten att hitta bostäder till ett annat pris än i de större städerna. Vi har även attraktiva hyreslägenheter lediga. Samtidigt vittnar invånare om utmaningar i att hitta lämpliga bostäder, och även att få banklån till husköp eller renovering i flera delar av kommunen. Frågan har lyfts av näringslivet som viktig att arbeta med.

Goda möjligheter att bosätta sig i eller flytta inom kommunen är viktigt för företagens möjligheter att hitta kompetens och arbetskraft. Det är också viktigt för uppfyllnad av målet om att vända befolkningsutvecklingen i kommunen. Ett exempel på arbete som redan gjorts mot detta mål är kartläggningen av tomma hus i byar runt Stugun och Borgvattnet i syfte att undersöka om ägarna är intresserade av försäljning eller uthyrning.

Indikator: Flyttnetto samt Nöjd Region-Index – Bostäder (Kolada, SKR)

Delmål - En god kommunal service

En nyckelfaktor till ökad inflyttning och minskad utflyttning är att den kommunala servicen fungerar väl i Ragunda. Våra förskolor och skolor, fritidsanläggningar, vård- och omsorgsboenden, bibliotek och kulturskolan är alla mycket viktiga för Ragundaborna.

Utan välfungerande och effektiva kommunala kärnverksamheter är möjligheten att vända befolkningsutvecklingen starkt begränsad. Vi behöver därför säkerställa att dessa verksamheter fungerar bra även i framtiden. Bland annat genom en långsiktig plan för reinvestering och utveckling.

Indikator: Nöjd Medborgar-Index – Helheten (Kolada, SKR)

Delmål - En god tillgång till attraktiva upplevelser och evenemang

Upplevelserna och evenemangen är viktiga orsaker för Ragundaborna i valet att bo vår kommun. De har också potential att attrahera nya invånare. Allt ifrån fängslande historia såsom Döda fallet och spökprästgården till vacker natur med Indalsälven och Stugunberget, vidare till lokalproducerat mathantverk, kultur- och föreningsliv och vår bygemenskap.

Ragunda kommun arbetar redan idag med utveckling av upplevelser och besöksnäring. Vi har god kunskap om utbudet inom kommunen och bedriver ett strategiskt utvecklingsarbete av kommunförvaltade upplevelser med Döda fallet och Thaipaviljongen som främsta exempel. Utvecklingen av upplevelser ska ta sin utgångspunkt i Ragundabornas egna önskemål, med mål att bidra till en god tillgång till attraktiva upplevelser och evenemang för dem.

Indikator: Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter (Kolada, SKR)

Handlingsplan för att öka vår attraktivitet som bostadsort

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - Enkelt att hitta en attraktiv bostad

Fortsätt och systematisera arbetet med att identifiera tomma hus och ägare intresserade av försäljning.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, pågående

Finansiering: 250 tkr

Arbetet forstsätter med att tillsammans med byarna och föreningarna i vår kommun identifiera tomma hus. Endast några byar återstår. Ett nätverk med byvärdar har skapats. En planerad byresa för politiken var klar, men fick på grund av ekonomiska hinder läggas på is.

Handlingsplan för delmål - En god kommunal service

Ta fram en reinvesteringsstrategi för kommunala fastigheter.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021- 2022 pågår

Finansiering: 350tkr.

Via statliga medel till bland annat denna åtgärd har en upphandling av utförare gjorts. Denne har precis kommit i gång med sitt arbete

Samverka med grannkommuner för en effektiv kommunal service.

Ansvarig: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid för genomförande: start 2021, löpande

Finansiering:

Politik och ledningsgrupp har haft möten med kommuner kring effektiv service

Handlingsplan för delmål - En god tillgång till attraktiva upplevelser och evenemang

Ta fram en strategi för utveckling av upplevelser som utgår från både Ragundabornas och besökares perspektiv.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021- 2022

Finansiering: 50tkr

Under våren 2023 har en undersökning via Ragunda kommuns webb gjorts. Undersökningen har fokuserat på vad man som boende i Ragunda kommun tycker om det utbud av upplevelser som finns. sammanställning ska göras och utifrån det en strategi för fortsatt arbete.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.