Program för näringsliv och utveckling

Ragunda kommun har tagit fram ett program och en handlingsplan för näringsliv och utveckling så att vi tillsammans kan stärka näringslivets förutsättningar i kommunen.

Ragunda kommun kännetecknas av ett näringsliv med stark förankring i platsens lokala förutsättningar. Hos oss finns ett starkt jord- och skogsbruk och en energiproduktion som få kommuner i landet kan mäta sig med.

Vattenkraften har en stark tradition i kommunen och vindkraften växer. Besöksnäringen är knuten till landsbygdernas, byarnas och tätorternas olika kvaliteter – dels naturmiljöerna som sådana, dels i form av specifika besöksmål där bland annat Döda fallet utgör en sevärdhet av stort nationellt intresse. I likhet med övriga Jämtlands län präglas kommunen av stora landsbygdsområden och många småföretag, och i likhet med Västernorrlands län har Ragunda även en betydande tillverkningsindustri. Med sitt geografiska läge mellan Östersund och Västernorrlands kuststäder har Ragunda karaktären av en brygga mellan de två länen.

Ragunda kommun har samtidigt flera utmaningar gemensamt med många andra glesbygdskommuner. Befolkningen har minskat under en längre period, andelen äldre är hög och ökande, och företagens möjligheter att hitta rätt kompetens och arbetskraft kompliceras av långa avstånd till större befolkningskoncentrationer. Utvecklingen är dock inte jämn över hela kommunen och alla kommundelar har sina specifika förutsättningar.

Fem prioriterade mål för ett växande näringsliv i Ragunda kommun

  • Öka vår attraktivitet som bostadsort.
  • Stärka vårt företagsklimat.
  • Underlätta expansion och etablering.
  • Öka vår tillgänglighet inom kommunen och till omvärlden.
  • Stärka kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till vårt näringsliv.

Här nedan du ta del av den process som har lett fram till programet för näringsliv och utveckling.

Varför ett program för näringsliv och utveckling?

Kommunens litenhet skapar förutsättningar för snabba beslutsvägar och en enkelhet i kontakten mellan företag och kommun, men litenheten innebär samtidigt begränsade resurser och ett behov av prioriteringar och tydligt fokus i det strategiska utvecklingsarbetet.

Behovet av ett samlat strategiskt grepp om näringslivets utvecklingsförutsättningar bottnar i flera faktorer. En kraftsamling för näringslivets utveckling kan lätt överskuggas av löpande ärendehantering och annan ordinarie verksamhet i en liten kommun, särskilt i frågor där kommunens direkta rådighet är begränsad.

Det näringslivsfrämjande arbetet behöver involvera många delar av kommunens organisation för att kunna nå de mål som sätts upp i detta program. Förvaltningarna för barn och utbildning samt samhällsbyggnad är båda viktiga, liksom kommunledningsförvaltningen. Risken är annars att viktiga strategiska frågor av kommunövergripande karaktär hamnar mellan stolarna i en sektorsuppdelad kommunal organisation.

Därtill innebär prioriteringar i vad kommunens ska satsa på att potentiella intressekonflikter kommer till ytan och försvårar nödvändiga ställningstaganden. Det näringslivsfrämjande arbetet behöver därför ett starkt politiskt stöd och engagemang.

En fokusering i det lokala utvecklingsarbetet är också nödvändig för att åstadkomma en ändamålsenlig och resurseffektiv samordning inom kommunen. Det gäller även mellan kommunens och andra aktörers insatser för att främja näringslivets utveckling.

En föränderlig omvärld innebär samtidigt att en flexibilitet i denna fokusering är lika nödvändig. Mot denna bakgrund har detta program tagits fram med syftet att ange en riktning för kommunens arbete för att främja näringslivets utveckling i Ragunda kommun.

I enlighet med kommunens policy för styrdokument är programmet kommunövergripande och innehåller långsiktiga politiska inriktningar och målsättningar. Till programmet knyts en handlingsplan som innehåller konkreta beskrivningar av aktiviteter som ska genomföras inom ett särskilt område för att bidra till programmets måluppfyllelse.

Som kommunalt styrdokument riktas fokus mot områden som kommunen bör arbeta med. Det innebär att särskild betoning därför läggs på frågor som kommunen har direkt rådighet över. För många frågor av central betydelse för kommunens utvecklingsförutsättningar är kommunen samtidigt i hög grad beroende av andra aktörer. Det gäller inte minst frågor som rör infrastruktur och kommunikationer men även kompetensförsörjningsfrågor då ansvaret för exempelvis gymnasieskolan och vuxenutbildning ligger hos Jämtlands Gymnasieförbund.

Att dessa frågor huvudsakligen faller under andra aktörers rådighet och ansvar innebär dock inte att Ragunda kommun inte ska uppmärksamma dem som prioriterade områden att arbeta med, då kommunen behöver vara en aktiv och konstruktiv samverkanspart till dessa andra aktörer.

Programmets framväxt; underlag intervjuer och dialog

Programmet är framtaget under hösten 2020 med utgångspunkt i Ragunda kommuns vision och mål (Ragunda mitt i). Detta program tar särskilt sitt avstamp i det kommunövergripande målet ”Attraktivt samhälle” och dess underställda mål ”Växande näringsliv”. Målsättningen om ett växande näringsliv sätter tonen och konkretiseras i detta program genom formulerandet av ett antal prioriterade mål för kommunens näringslivsarbete. Dessa prioriterade mål kan ses som fokusområden som ska prioriteras i Ragunda kommuns arbete för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv. I varierande grad pågår redan idag verksamhet inom dessa områden, men genom att peka ut dessa mål som särskilt prioriterade poängteras vikten av just dessa för att underlätta prioriteringar i kommunen, och för att tydliggöra för näringslivet och andra vad kommunen vill.

De prioriterade målen i detta program bygger på ett antal olika typer av förarbeten. Ragunda kommun har sedan tidigare analyserat kommunens behov och styrkor tillsammans med företag, föreningar och invånare inom ramen för ett arbete med ”Bilden av Ragunda” och Leader 3Sam.

På regional nivå har det regionala utvecklingsarbetet haft stor betydelse för utformningen av programmet. I synnerhet det pågående framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och det strukturbildsarbete som genomförts där, samt regionens strategi för smart specialisering (S3). Kopplingen till regionala mål och strategier är viktig då det regionala sammanhang som Ragunda befinner sig i är avgörande för kommunens handlingsutrymme och möjligheterna att påverka sin utveckling.

För samtliga prioriterade mål finns också en tydlig koppling till de globala målen och Agenda 2030, i synnerhet målen om hållbar industri, hållbara samhällen och god utbildning för alla. I samband med framtagandet av programmet har därtill intervjuer gjorts med företrädare för det lokala näringslivet, kommunen och regionen. Ett utkast till programmet har också diskuterats bland dessa aktörer på en workshop i november 2020 och resultat av det har arbetats in i den slutgiltiga programversionen. Som komplement till ovanstående har även offentlig statistik från SCB och svenskt näringsliv använts. Som stöd i framtagandet av programmet har kommunen haft hjälp av konsultföretaget WSP.

Kommunens vision ”Ragunda mitt i”

I positiv tro på framtiden bygger vi med medborgarna en välmående och växande kommun genom nytänkande och mod! Ragunda är en kommun som 2030 vänt befolkningsutvecklingen!

Ragunda är med sitt strategiska läge mitt i mellannorrland en kommun där utbildning och företagande är ett nav som också gör kommunen attraktiv för lokalt näringsliv med de gröna näringarna, serviceföretagande och industri. Kommunen och civilsamhället fungerar som oljan i ett maskineri som för allt framåt.

Programstruktur och läsanvisning; prioriterade mål, förutsättningar och delmål

Programmet är strukturerat utifrån fem prioriterade mål för kommunens arbete på näringslivsområdet. De prioriterade målen är långsiktiga och anger var Ragunda vill vara i framtiden. Detta beskrivs i nästa avsnitt, som utgör programmets huvuddel. Där beskrivs också hur de prioriterade målen är kopplade till kommunövergripande mål och regionala strategier. För att tydliggöra hur dessa prioriterade mål kan nås diskuteras även utgångsläget och förutsättningarna att arbeta mot respektive mål. Varje prioriterat mål preciseras också i delmål och förslag på indikatorer för uppföljning av dessa. Kopplingen till de globala målen symboliseras av symbolerna vid respektive prioriterat mål.

De prioriterade målen har en generell karaktär med relevans för alla typer av företag, små som stora och oavsett bransch. De är också formulerade för att vara kommungemensamma, även om deras konkreta innebörd kan variera inom kommunen utifrån de lokala förutsättningarna i olika delar av kommunen. Den ordning målen presenteras i nedan speglar därför inte någon inbördes prioritetsordning då det kan behöva variera från område till område.

Det bör poängteras att det finns starka kopplingar mellan de prioriterade målen och de ska inte betraktas som oberoende från varandra. Till exempel är företagsklimatet en viktig förutsättning för det etableringsfrämjande arbetet och kompetens- och arbetskraftsförsörjningen är i högsta grad beroende av såväl Ragunda kommuns kvaliteter som bostadsort som dess tillgänglighet till omvärlden. Men genom att lyfta fram dessa fem mål som särskilt prioriterade markeras behovet av att ge dessa frågor särskild uppmärksamhet i den kommunala verksamheten.

I den tillhörande handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet samt anger hur finansiering sker. Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls. Programmet bör aktualitetsprövas varje mandatperiod och handlingsplanen årligen. Detta ger en flexibel väg mot långsiktiga och stabila mål.

Varför en handlingsplan för näringsliv och utveckling i Ragunda kommun?

Handlingsplanen är knuten till Program för näringsliv och utveckling i Ragunda kommun. Programmet, som tar sitt avstamp i det kommunövergripande målet Attraktivt samhälle och dess underställda mål Växande näringsliv, är strukturerat utifrån fem prioriterade mål för kommunens arbete på näringslivsområdet. De prioriterade målen är långsiktiga och anger var Ragunda kommun vill vara i framtiden. Till varje prioriterat mål hör ett antal delmål som konkretiserar deras innebörd.

I handlingsplanen operationaliseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet samt anger hur finansiering sker. Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls. Programmet bör aktualitetsprövas varje mandatperiod och handlingsplanen årligen. Detta ger en flexibel väg mot långsiktiga och stabila mål.

Disposition och läsanvisningar för handlingsplanen

Handlingsplanen är strukturerad utifrån målen i kommunens program för näringsliv och utveckling. Under varje prioriterat mål och delmål anges åtgärder som har bedömts vara viktiga för att uppnå målen. Denna redovisningsstruktur innebär inte att åtgärderna ska ses som isolerade från de mål de inte är insorterade under. Tvärtom är det viktigt att betona att flera åtgärder har bäring på mer än ett mål. I slutet av dokumentet synliggörs detta på ett sätt som gör tydligt att vissa mål är beroende av åtgärder som är insorterade under andra mål. Där framgår tydligt att handlingsplanen har en sektorsövergripande karaktär som kräver hög grad av samordning, såväl inom kommunen som mellan kommunen och andra aktörer. Programmet för näringsliv och utveckling i Ragunda kommun är således beroende av ett stort antal åtgärder som inte kan reduceras till en enskild organisatorisk enhets ansvarsområde inom kommunen.

Syftet med handlingsplanen är att vara ett kommunövergripande dokument. Mål och åtgärder är därför gemensamma för hela Ragunda kommun utan åtskillnad mellan olika delar. Vid prioritering, utformning och genomförande av åtgärder i programmet behöver ansvarig enhet ta hänsyn till skillnader i lokala förutsättningar och behov.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.