Underlätta expansion och etablering

Läs mer om vårt prioriterade mål, delmål och handlingsplan för att underlätta expansion och etablering.

"Vårt arbete med expansion av befintliga och etableringar av nya företag och verksamheter är framåtsyftande, lyhört och strategiskt. För de företag som vill växa erbjuder Ragunda kommun goda förutsättningar. Det finns en tydligt utpekad väg framåt präglad av hållbarhet där vi hjälper företag att expandera eller etablera sig lokalt."

Strategiskt etableringsarbete

Ett strategiskt etableringsarbete är en nyckelfaktor till att uppfylla Ragundas kommunövergripande mål om ett växande näringsliv och ett hållbart samhälle. Ett strategiskt och översiktligt perspektiv behövs också för att säkerställa att arbetet sker i en hållbar riktning. Bilden av Ragunda[1] pekar ut den gröna elen i kommunen som en konkurrensfördel för etablering av verksamheter.

Detta prioriterade mål har också många regionala beröringspunkter. Den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län är inriktad mot ett diversifierat näringsliv och en hållbar företagsamhet byggd kring våra naturresurser. Ett utpekat styrkeområde i länets strategi för smart specialisering (S3) är Hållbar energi, där vattenkraften och den växande vindkraften i Jämtlands län är central – inte minst i vår kommun.

[1] Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete Ragunda (2020).

Nuläge och förutsättningar

I Ragunda kommun finns kvaliteter som är attraktiva för etablering av nya företag och verksamheter, såväl som lokal expansion av befintliga. Kommunen har en långsiktig potential i stambanan genom övre Norrland såväl som vår relativa närhet till kusten och Västernorrland jämfört med andra kommuner i Jämtlands län. Det finns också en god tillgång till grön el, något som kan bli en allt viktigare konkurrensfördel i framtiden. Den pågående elektrifieringen av samhället, delvis driven av en omställning mot ökad hållbarhet, har lett till ett ökat intresse för industrietablering i norra Sverige, på ”rätt” sida av de flaskhalsar som idag finns i kraftnäten. Vi kan se detta exempelvis i kringetableringar som diskuteras med anledning av Northvolts anläggning i Skellefteå. Etablering av elintensiv industri är en framtida möjlighet även i Jämtlands och Västernorrlands län, men inte den enda möjligheten. De kvaliteter som är attraktiva för elintensiv industri är ofta attraktiva även för andra typer av verksamheter.

Kommunens arbete med etablering och expansion behöver vara såväl proaktivt som lyhört. Det behövs en beredskap med planlagd mark redo för etablering när sådana frågor kommer på tal. Det behövs också en tydligt uttryckt vilja inför framtiden, hur vi vill att Ragunda kommun ska utvecklas i och utanför tätorterna. Detta är också något som efterfrågats av näringslivet i förarbetet till detta program. Ett lämpligt sammanhang för detta är i en ny översiktsplan som ska ersätta den nuvarande från 2006.

Till det strategiska greppet om etableringar hör inte bara att nya företag och verksamheter ska komma till Ragunda och Jämtland utan även att verka för att etableringsprojekt också använder och drar nytta av lokala kompetens och arbetskraft. Exempelvis gäller detta utbyggnad och drift av vindkraft. Vi vill också att etableringar ska ge nyttor som syns i lokalsamhället, exempelvis genom upprustad infrastruktur och arbetstillfällen. Något som kan ge bättre förutsättningar för framgång i såväl etablering och lokala nyttor är offentlig samverkan mellan kommuner och regioner i vår närhet. Vi kan lära oss av varandra, och tillsammans blir våra erbjudanden starkare än var och en för sig.

Delmål - En god beredskap för expansion och etablering

Företag som vill växa ska ha goda förutsättningar till det i Ragunda kommun. För detta krävs ett framåtsyftande arbete där vi som kommun är tydliga med var det finns plats att växa, och hur. Ragunda kommun ska därför ha en uppdaterad och aktuell översiktsplan och säkerställa en god beredskap för expansion och etablering med planlagd mark redo i strategiska lägen.

Indikator: Tid sedan laga kraft alt. aktualitetsprövning av översiktsplan. Antal antagna detaljplaneprojekt med syfte att tillåta expansion och etablering av företag

Delmål - Ett strategiskt grepp om hållbar energi

Den hållbara energin är en ständigt närvarande och viktig fråga i vår kommun. Vattenkraften har format en stor del av vår moderna historia och vindkraften är ett ämne som samlar många olika perspektiv, aktörer och frågor. I en kommun där energin är en så viktig fråga är det också viktig att vi tydligt anger vår vilja inför framtiden genom ett samlat grepp där såväl medborgare som näringsliv involveras. Inte minst för att undvika eller hantera konflikter mellan energiproduktion och upplevelsevärden. I etablering och drift av hållbar energi vill vi även öka andelen lokal arbetskraft och lokala leverantörer.

Indikator: Uppstart, antagande och aktualitetsprövning av strategier för hållbar energi. Antal och andel lokala företag listade som leverantörer till hållbar energi.

Handlingsplan för att underlätta expansion och etablering

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - En god beredskap för expansion och etblering

Uppdatera översiktsplanen

Ansvarig: samhälsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021-pågående

Finansiering: 1mkr

Översiksplanearbetet pågår och under augusti och september 2023 är kommunen ute och har samrådsdialog på det förslag som arbetats fram.

Säkerställ god planberedskap för expansion och etablering i strategiska lägen.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: Pågående

Finansiering:

I och med arbetet med översiktsplanen så har fler områden i kommunen för expansion och etablerings pekats ut vilket i framtiden möjligjör god planberedskap när översiktsplanen sedan beslutats av kommunfullmäktige

Handlingsplan för delmål - Ett strategiskt grepp om hållbar energi

Ta fram en kommunal vindkraftstrategi

Ansvarig: Kommunstyrelsen

Tid för genomförande: hösten 2021-pågående

Finansiering: ingår i översiktsplanearbetet

Arbetet med revidering av vinskraftsstrategin följer arbetet med översiktsplanen

Gör fler företag sökbara som leverantörer till vindkraft

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 10tkr

Den plattform för leverantörer som Vinkraftcentrum tog fram, som var tänkt att underlätta för levarantörer har inte fungerat helt tillfredsställande

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.