Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att se till att skydda miljön och människors hälsa från till exempel utsläpp av föroreningar och kemikalier.

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön omfattas av miljöbalken.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet utifrån miljölagstiftningen inom Ragunda kommun. Ansvaret innebär bland annat att utföra tillsyn, informera och ställa krav på både verksamheter och privatpersoner så att lagstiftningen följs.

Det är Bygg- och miljöenheten som bedriver tillsynen på uppdrag av Bygg- och miljönämnden. Regelbunden tillsyn utförs på miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälningsplikt. Det är den som bedriver en verksamhet som har ansvar att se till att verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön.

Bygg- och miljöenheten handlägger även anmälningar av till exempel enskilda avlopp och värmepumpsanläggningar.

Miljöbrott

Om Bygg- och miljöenheten har misstanke om att ett miljöbrott har begåtts ska en åtalsanmälan göras. Med miljöbrott menas att någon bryter mot de bestämmelser som reglerar vad man får eller inte får göra i miljön. Exempel på miljöbrott kan vara olagliga utsläpp av farliga ämnen eller att bryta mot tillstånd och villkor gällande miljöfarliga verksamheter.

Kemikalier

Kemikalier finns överallt, till exempel i rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, kläder och i vår mat. Alla kemikalier är inte farliga för människor men det är viktigt att alltid vara försiktig vid användning av kemikalier och se till att produkterna används på rätt sätt.

Vissa kemikalier förekommer naturligt medan andra tillverkas industriellt. Dessa kemikalier, naturliga och tillverkade, kan ha både positiva och negativa egenskaper. Vissa kemikalier underlättar vår vardag men de kan också vara skadliga för oss människor och för naturen.

Kemikalier påverkar vår hälsa genom att vi andas in dem, får in dem i munnen eller får dem på vår hud. Naturen påverkas genom att kemikalier följer med ut i våra avloppssystem till exempel från när vi tvättar våra kläder eller när vi duschar.

Bygg- och miljöenheten bedriver tillsyn över dem som säljer och använder kemikalier.

Farligt avfall

Kemikalier räknas som farligt avfall. Farligt avfall ska lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler och får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet, lämnas i naturen eller spolas ner i toaletten.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den myndighet som är ansvarig för området kemikalier. Mer information om kemikalier hittar du på deras hemsida.

Startsida - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Köldmedier

Köldmedier är kemikalier som kan avge värme eller kyla. Köldmedier används i till exempel kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem.

Anmälan och installation

Installation, konvertering eller skrotning av aggregat ska göras av certifierad personal. Med konvertering menas att ett köldmedium byts ut till ett annat köldmedium. Vid installation av utrustning för yrkesmässigt bruk som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska anmälan ske till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering.

Läckagekontroll

För att se till att köldmedieaggregatet är i bra skick och inte läcker krävs att kontroller görs. Hur ofta läckagekontroller ska utföras bestäms av mängden koldioxidekvivalenter. Det är krav på att utföra regelbundna kontroller om anläggningen har en fyllnadsmängd på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Årsrapport

Resultatet av de kontroller och andra åtgärder som utförs under året ska sammanställas i en årsrapport. Årsrapporten för föregående år ska ha inkommit senast den 31 mars till Bygg- och miljönämnden. Kravet på årsrapport gäller för anläggningar som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Miljösanktionsavgift

Om bestämmelser inte har följts kan Bygg- och miljönämnden komma att besluta om miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift är en avgift som betalas till staten. Det kan bli aktuellt med sanktionsavgift om du till exempel inte lämnar in årsrapporten i tid eller inte lämnar inte anmälan om installation till Bygg- och miljönämnden.

Oljecisterner

En oljecistern, eller oljetank, är en behållare som används för förvaring av olja och spillolja.

Oljecisterner blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. För tankar utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre oljecisterner och rörledningar som saknar tillfredställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Det finns inget krav på att oljecisterninnehavaren ska skicka in kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten men kontrollrapporten ska finnas tillgänglig.

Miljösanktionsavgifter för oljecisterner gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För oljecisternägare är miljösanktionsavgiften på mellan 1 000 och 3 000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av oljecisternen inom angivna intervall.

Regelverket kan vara relativt svårt att överblicka, kontakta därför gärna Bygg- och miljöenheten om vilka miljöregler som gäller för just din cistern.

Installation

Innan en oljecistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller brandfarligvätska ska installeras utomhus eller under mark måste Bygg- och miljöenheten informeras skriftligen.

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en oljecistern och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera Bygg- och miljöenheten såvida den inte kommer att ligga inom vattenskyddsområdet. Däremot måste en installationskontroll alltid utföras.

Kontroll

Det finns tre olika kontroller som din cistern kan behöva genomgå:

  • Installationskontroll – Ska alltid göras vid nyinstallation.
  • Revisionskontroll – Ska göras när en cistern genomgått omfattande reparation/ändring.
  • Återkommande kontroll – Detta ska alla cisterner genomgå. Det är du som ägare som ansvarar för att kontrollerna görs.

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns särskilda regler om förvaring av ämnen som kan förorena vattentäkten. Lokala regler kan vara mer strikta och vad som gäller framgår av de skyddsföreskrifter som finns för respektive skyddsområde.

Allmänt gäller att hantering av skadliga ämnen, som petroleumprodukter, måste hanteras med extra försiktighet i vattentäktens närhet och i många fall krävs tillstånd för sådan hantering enligt de lokala skyddsföreskrifterna.

Om oljecisternen rymmer mer än 250 liter och ligger inom vattenskyddsområdet ska den invallas om den ligger utomhus. Oljecisterner inomhus bör vara invallade, om de inte är invallade krävs kontroller oftare. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledning (i byggnad) får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synligt.

Vid påfyllningsröret ska det finnas en skylt som anger att cisternen ligger inom vattenskyddsområdet. Den ska stå på en tät yta som är ogenomsläpplig för olja.

Kontakta gärna Bygg- och miljöenheten för mer utförlig information om vilka miljöregler som gäller för vattenskyddsområde gällande cisterner.

Anmälan om läckage

Mark, vatten, djur och växter kan ta skada om din cistern läcker. Upptäcker du att din cistern har läckt är du skyldig att anmäla detta till Bygg- och miljöenheten. Även små läckage kan påverka dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under en lång tid.

Cistern som ska tas ur bruk

Oljecistern och rörledning som inte används ska tas ur bruk och då tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas av misstag. Anmälan ska göras till Bygg- och miljöenheten när en oljecistern tas ur bruk.

Till oljecisterner ovan mark räknas även gårdstankar och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda.

Värmepumpar

En värmepump används för att utvinna värme från till exempel berg, mark, ytvatten eller luft. Om du vill installera en värmepumpsanläggning för uttag av värme från berg, mark, grundvatten, eller ytvatten behöver du göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Anmälan

En anmälan av värmepumpsanläggning ska lämnas in i god till Bygg- och miljönämnden. Tänk på att handläggningen går snabbare om anmälan lämnas in komplett. När din anmälan har handlagts får du ett beslut. När du har fått ditt beslut får du börja borra eller gräva för installationen.

Om du inte skickar in anmälan

Om du installerar en värmepumpsanläggning utan att anmäla det till Bygg- och miljönämnden kan du få betala en miljösanktionsavgift. Du kan även få betala en sanktionsavgift om du har påbörjat arbetet innan vi har hunnit handlägga din anmälan.

Om du bor i ett vattenskyddsområde

Om du vill installera en värmepumpsanläggning inom ett vattenskyddsområde kan vissa begränsningar eller villkor finnas. I vissa fall är det inte tillåtet att installera anläggningen. Kontakta Bygg- och miljöenheten om du är osäker på om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.