Snöskotertrafik

Skoterkörning ingår inte i Sveriges allemansrätt så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det finns regler och förordningar om var man får köra snöskoter.

Följ skoterleder, där kör du säkrast och stör minst.

Platser där du inte får kör

Snöskoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter. I Ragunda kommun råder snöskoterförbud inom vissa områden. Om du inte har särkilt tillstånd får terrängskoter inte framöras på följande platser inom Ragunda kommun.

1. Inom följande områden med fastställd detaljplan:

 • Bispgårdens stationssamhälle i Fors socken.
 • Östra Bispgården i Fors socken.
 • Hammarstrands samhälle i Ragunda socken.
 • Kullstabergets fritidsområde i Ragunda socken.
 • Ragunda stationssamhälle i Ragunda socken.
 • Krångede samhälle i Ragunda socken.
 • Stuguns samhälle i Stuguns socken.
 • Mörtsjöns fritidsområde i Stuguns socken.

2. Inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser.

3. Inom fast markerade teknikbackar, skidbackar i övrigt samt kälkbackar.

4. I skidleder och skidspår (Även elljusspår), som försetts med fast markering.

5. I skidspår, som i terrängen markerats på samma sätt som godkänts av polismyndigheten

Förbudet gäller inte

 1. Markinnehavaren och hans folk samt vid nyttokörslor i jord- och skogsbruk, innefattande renskötsel, eller annan näringsverksamhet.
 2. Körning i samband med spårning eller annat arbete för skidbackens eller skidspårens iordningställande eller vidmakthållande.
 3. Körning under polis-, ambulans, eller annan räddningstjänstgöring eller för installation och reparation av el- teleledningar.
 4. Korsning vid enstaka tillfällen i ungefär rät vinkel av skidspår som ovan avses.
 5. Körning efter särskilt märkt skoterled, som godkänts av polismyndigheten och anordnats efter medgivande av vederbörande markägare.

I fall som avses i punkt 3 gäller förbudet av trafiksäkerhetsskäl dock även markinnehavaren.

Med terrängskoter jämställs alla terrängfordon och motorfordon då de framförs i terräng.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.