Kommunalt vatten och avlopp

Ragunda kommun ansvarar för att anslutna hushåll och företagare i kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark, fram till angiven förbindelsepunkten som ligger i nära anslutning till din tomtgräns. Där tar kommunen sedan över ansvaret för ledningarna.

Kommunalt vatten

Ragunda Kommun har 10 stycken kommunala vattenverk. Kommunens vattentäkter utgörs mest av grundvatten. Vårt dricksvatten är av hög kvalité.

VA-enheten ansvarar för drift och underhåll av cirka 9 mil dricksvattenledning och 18 tryckstegringsstationer i kommunen.

Dricksvatten är ett viktigt livsmedel och kontrolleras därför både i vattenverken och ute på ledningsnätet genom provtagning enligt fastställt kontrollprogram. För resultat av provsvar, kontakta Ragunda kommun.

​Kommunalt avlopp

I Ragunda kommun finns 8 stycken kommunala avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet från tätorterna.

Spillvatten (avloppsvatten)

Spillvatten kommer framför allt från hushåll men kan också komma från industri, biltvättar och andra verksamheter.

Spillvatten från hushåll består av toalettvatten samt vatten från bad, disk och tvätt. Spillvattnet tas om hand i våra reningsverk där det behandlas och renas innan det släpps ut i naturen. Bor du i en fastighet som ligger utanför det kommunala spillvattennätet behöver avloppsfrågan lösas genom enskilda lösningar. Läs mer om detta under rubriken "Enskilt vatten och avlopp".

Enskilt vatten och avlopp

Underlätta reningen av vattnet genom att bara spola ner sådant som reningsverket kan ta hand om. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i toaleten, saker som cigarettfimpar, snus, tops, läkemedel, lacknafta och andra främmande ämnen hör inte hemma i avloppet!

Ansluta vatten och avlopp

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. Ett sådant område kallas verksamhetsområde. För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en anmälan. Du kan göra en anmälan direkt via vår e-tjänst:

Anslutning till vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

1. Skicka in en Ansökan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en ansökan. Om du bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska du också anmäla det till VA-enheten eftersom du då kanske måste betala en tillkommande anslutningsavgift.

Du gör ansökan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld anmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Anslutning till vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din ansökan och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver.

Ragunda kommuns föreskrifter

4. Koppla in vatten och (installera vattenmätare, Gäller storförbrukare)

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften.

Ragunda kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Kommunens servisventil stänger och öppnar vattnet till fastigheten och ligger oftast utanför tomtgräns. Observera att det bara är Ragunda kommuns VA-personal som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppnig debiteras enligt gällande VA-taxa.

Taxor för vatten och avlopp

Taxor för vatten och avlopp i Ragunda kommun finns bland våra föreskrifter som du hittar via länken nedan:

Föreskrifter

Beställning av avstängning eller påsläpp av vatten

Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att beställa avstängning och påsläpp av vatten hos ragunda kommun. Detta görs enklast via vår e-tjänst:

Avstängning eller påsläpp av kommunalt vatten Länk till annan webbplats.

För att kunna hjälpa er på bästa sätt behöver vi få veta önskad tidpunkt för avstängning/påsläpp minst tre arbetsdagar innan planerad avstängning. En avgift för avstängning och påsläpp av vatten kommer att debiteras enligt gällande VA-taxa.

Observera att det bara är Ragunda kommuns VA-personal som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppning debiteras enligt gällande VA-taxa.

Dagvatten

Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av från gator, tak, gårdar, grönytor med mera. En ökande andel hårdgjorda ytor i kombination med mer intensiv nederbörd medför ökade kostnader och risker för översvämningar då det befintliga ledningsnätet blir överbelastat. Ledningsnät och pumpstationer är inte dimensionerade för att omhänderta stora flöden av så kallat ovidkommande vatten.

Fastigheter som felaktigt blivit kopplat till spillvattenförande ledning.

I en del äldre fastigheter i våra tätorter är stuprännor och husdräneringar kopplade till det kommunala spillvattenledningsnätet. Spillvattenledingarna ska leda vatten från toalett, dusch och tvätt till avloppsreningsverket, för att renas. Förr var det tillåtet att avleda regnvatten och dräneringsvatten till det kommunala spillvattennätet men nu är det inte tillåtet. Istället ska det kopplas till dagvattennätet eller tas hand om lokaltpå din tomt genom att till exempel infiltreras i gräsmattan.

Om du som är fastighetsägare har planer på att dränera om din husgrund eller tänker byta ut gamla ledningar på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dräneringsvattnet och regnvatten från stuprör ska alltid kopplas på en dagvattenledning eller tas omhand lokalt på din tomt.

VA-verksamheten arbetar aktivt med att minska mängden dagvatten i spillvattennätet.

Dricksvatten

Ditt dricksvatten kommer från grundvatten eller hämtas från vattendrag och sjöar. Innan det leds hem till din kran renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller så hög kvalitet som möjligt.

Dricksvatten är  vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel.

Livsmedel

I Sverige använder varje invånare cirka 140 liter vatten per dag, fördelat ungefär så här:

 • mat och dryck: 10 liter
 • toalettspolning: 30 liter 
 • disk/tvätt: 30 liter
 • personlig hygien: 60 liter
 • övrig användning: 10 liter

Provtagning och resultat

Det kommunala dricksvattnet provtas kontinuerligt för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Prover tas på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet. Vattnet analyseras av ackrediterat laboratorium.

Samtliga vattenverk i Ragunda är utrustade med automatiskt larm. Det finns personal i beredskap dygnet runt för att åtgärda eventuella fel på våra vattenverk.

Gränsvärden utgående dricksvatten

Analys

Enhet

Gränsvärde tjänligt med anmärkning

Gränsvärde otjänligt

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

Onormal förändring

-

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

-

Påvisad (1st, eller fler)

Koliforma bakterier

cfu/100ml

Påvisad (1st, eller fler)

10

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

-

Påvisad (1st, eller fler)

Järn, Fe

mg/l

0,10

-

Mangan, Mn

mg/l

0,05

-

Turbiditet

FNU

0,5

-

Färgtal

mg/l Pt

15

-

Hårdhet tyska grader

d°H

-

-

Analysresultat för vattenverken

Nedan redovisas analysresultaten för Ragunda kommuns olika vattenverk. Observera att resultaten för de utvidgade kemiska analyserna är för prov tagna hos användare och speglar nödvändigtvis inte vattnets kvalitet där det lämnar vattenverket. Läs mer om det i Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten:

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Analysresultat, Bispgårdens vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

3

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

7,9

Analysresultat, Borgvattnets vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

1

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

 5

Analysresultat, Gevågs vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

1

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

6,6

Analysresultat, Hammarstrands vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

2

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

4,4

Analysresultat, Höglundas vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

<1

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

4,1

Analysresultat, Kilens vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

<1

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

8,6

Analysresultat, Köttsjöns vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

8

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

0,34

Mangan, Mn

mg/l

0,13

Turbiditet

FNU

1,4

Färgtal

mg/l Pt

20

Hårdhet tyska grader

d°H

5,4

Analysresultat, Mårdsjöns vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

<1

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

7,8

Analysresultat, Pålgårds vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

6

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

5,7

Analysresultat, Stuguns vattenverk 2023

Analys

Enhet

Resultat

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d

cfu/ml

2

Escherichia coli (E. coli)

cfu/100ml

<1

Koliforma bakterier

cfu/100ml

<1

Intestinala Enterokocker

cfu/100ml

<1

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Turbiditet

FNU

<0,1

Färgtal

mg/l Pt

<5

Hårdhet tyska grader

d°H

3,9

Vattenmätare

Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet och är verksamheter eller storförbrukare har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren är ofta placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad i en mätarbrunn på tomten. Även om vattenmätaren finns inne på fastigheten är det kommunen som äger mätaren och som ansvarar för installationen av mätaren.

Installation av vattenmätare

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla mätaren. Fastighetsägaren ska bekosta anordningar för montering av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Avläsning av vattenmätare

I Ragunda kommun tillämpas fjärravläsning. Det innebär att kommunen läser av vattenmätaren digitalt. Detta sker 3 gånger per år. Januari, maj, september. Regelbunden avläsning av mätarställning säkerställer att rätt avgift debiteras.

Flyttanmälan vattenavläsning

Vid ägarbyte är det viktigt att meddela bytet till kommunen så att fakturan skickas till rätt person. Rapportera ägarbytet via vår e-tjänst.

Ägarbyte: Vatten, renhållning och slam - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Ägarbyte: Vatten, renhållning och slam - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.Länk till annan webbplats.

Byte av vattenmätare

Kommunen ansvarar när vattenmätaren behöver bytas ut. Bytet kan utföras utav Ragunda kommun eller i vissa fall en entreprenör som utför bytet på uppdrag av kommunen.

Inför bytet av vattenmätaren är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att:

 • det är lätt att komma åt vattenmätaren.
 • avstängningsventilerna fungerar.
 • du som fastighetsägare kan stänga av ventilerna om så behövs.
 • du som fastighetsägare kan vara hemma vid besöket.

Felanmälan

Är du utan vatten, misstänker en vattenläcka eller har hittat ett löst brunnslock? Gör en felamälan till Kundcenter på telefon 0696-68 20 00 eller skicka e-post till kommun@ragunda.se. Skulle problem uppstå under kvällar och helger kontakta tekniska avdelningen via SOS-alarm: 063-51 19 42.

0696-68 20 00

kommun@ragunda.se

Information

När akuta vattenläckor och reparationsarbete uppstår kommunicerar vi det via förstasidan på ragunda.se samt på Ragunda kommuns Facebooksida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Reparationsarbete

När vi utför reparationsarbeten informeras  dom berörda om det kommer att bli störningar i vattendistributionen samt när arbetet beräknas ske.

Vi uppmanar att du i förväg tappar upp vatten för behov. Arbeten på ledningsnätet kan orsaka turbulens i systemet vilket i sin tur kan medföra att du som abonnent kan drabbas av missfärgat vatten. Även om lagningen av ledningsnätet sker i samband med planerat arbete kan det finnas rester av missfärgat vatten i ledningar in mot fastigheter.

 • Är ditt vatten missfärgat ska du spola i kranar tills vattnet blir klart igen.
 • Vänta med att köra diskmaskin eller tvättmaskiner tills vattnet har en klar färg igen.

Fett och oljeavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har ökat de senaste åren. Fettet kan orsaka källaröversvämning, locka till sig råttor och är ett arbetsmiljöproblem. För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd fettavskiljare finnas installerad i verksamheter som ger upphov till mycket
fett i avloppet.

Verksamheter som måste ha fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha fettavskiljare. Kraven på fettavskiljare tas upp i flera olika lagar och bestämmelser. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412, 21 §, får inte en fastighetsägare använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet.

I Boverkets Byggregler 15 (BFS 2008:6) avsnitt 6:641 ställs krav på installationer för spillvatten, ”där vatten kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, skall spillvattenet behandlas eller avskiljare installeras”. Vid nyetableringar av verksamheter som förväntas släppa ut mer än 50 mg/l krävs fettavskiljare. Där hänvisas till en standard SS-EN 1825-2.

Ragunda kommun har inte någon skyldighet att ta emot spillvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten. Om Spillvatten av en annan karaktär än hushållsspillvatten tillåts till exempel från livsmedelverksamheter, har Ragunda kommun rätt att bestämma villkoren.

Exempel på verksamheter som ska ha en fungerande fettavskiljare: bageri, catring, gatukök, grill, konditori, café, livsmedelsbutik men manuell hantering, livsmedlsindustrin, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök.

Oljeavskiljare

Utsläpp av olja till avloppsnätet orsakar störningar i det biologiska reningssteget i avloppsreningsverk. För att minska de negativa effekterna ska så mycket som möjligt av oljan separeras från avloppsvattnet innan det släpps ut till avloppsnätet.

Det finns framtagna riktlinjer för hur olika verksamheter/företag ska hantera sitt spillvatten innan det avleds till ledningsnätet, bland annat vad som gäller för fordonstvättar och oljeavskiljare.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.