Framtida skolstruktur

Ragunda kommun har genomfört en utredning av de kommunala grundskolorna med fokus på Hammarstrand och Bispgården för att ta fram förslag på hur framtidens skolstruktur kan formas. På den här sidan kan du ta del av utredningen och hur arbetet går vidare.

Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till Barn- och utbildningsavdelningen, i samverkan med kommunledningsavdelningen, att utreda grundskolans struktur i Hammarstrand och Bispgården. Utredningen utgår från en extern lokalresursutredning för grundskolor och förskolor från 2022 som genomfördes av Newsec och presenterades för kommunstyrelsen den 9 september 2022.

Kommunstyrelsen | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Newsec - Lokalresursutredning, Grundskolor och förskolor Pdf, 3.7 MB.

Utredning om framtida skolstruktur

Utredningen som nu tagits fram av kommunens tjänstemän visar ledningsgruppens och i huvudsak Barn- och utbildningsavdelningens bild av läget i skolan. Utredningen ger förslag på framtida skolstruktur. Ansvaret att fatta ett beslut i frågan ligger hos politikerna.

Utredningen har analyserat vilka behov och utmaningar som finns i kommunens grundskoleverksamhet. Mot bakgrund av detta har utredningen identifierat fyra övergripande förstärkningsområden som ligger till grund för förslaget på framtida skolstruktur.

 • Ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers utveckling och lärande.
 • Ökad likvärdighet mellan skolorna för att öka elevers lärande och kunskapsresultat.
 • Säkerställa kompetens och bemanning i kommunens verksamhet.
 • Ökad kostnadseffektivitet genom stordriftsfördelar och en större, sammanhållen skolorganisation.

Utredning om framtida skolstruktur i Hammarstrand och Bispgården Pdf, 1.5 MB.

Frågor och svar om skolutredningen

Vilka skolor föreslår utredningen ska vara kvar?

Utredningen föreslår en ny F-9 skola i Hammarstrand och att befintlig F-9 skola i Stugun kvarstår. Inget politiskt beslut är fattat i frågan.

Blir det större klasser?

Nej, inte per automatik. Delningstalet i grundskolan är 25 elever i förskoleklass till årskurs 6 och 30 elever på högstadiet. Däremot är det troligt att den genomsnittliga klasstorleken i Hammarstrands grundskola kommer öka.

Ett uppskattat elevantal idag, 2023/2024 är:

 • Grundskola F-9, Stugun: 204 elever
 • Grundskola F-9, Hammarstrand: 365 elever

Utifrån befintligt elevunderlag läsåret 23/24 skulle den föreslagna nya skolenheten ha ungefär 140 elever i lågstadiet (F-3). Elevunderlaget i mellan och högstadiet skulle bli detsamma som nuvarande elevunderlag i Anders-Olofskolan. Klasstorlekarna skulle alltså endast påverkas i lågstadiet. 

Utifrån nuvarande elevunderlag och delningstalen skulle det ha bildats åtta klasser i lågstadiet, två per årskurs. I snitt skulle det gå mellan 17–18 barn i lågstadieklass, vilket kan jämföras med nuvarande nivåer på Kullstaskolan (16–17 barn/klass) och Järåskolan (12–13 barn/klass). Nuvarande nivåer i Anders-Olof skolan är ca 19 barn/klass och Hansåkerskolan ca 20-21 barn/klass.

Kommer barn i behov av särskilt stöd få det stöd de har rätt till?

Rektor ansvarar för att elever som har behov av särskilt stöd får det.

Skolenheter med samlade resurser innebär att vi lättare kan arbeta med elevhälsan och det bör ge mer specialpedagogisk kompetens på varje skola.

Sker förändringar bara för att spara pengar?

Nej, utan om att pengarna ska användas där de gör mest nytta. Vi vill också förbättra kvalitén i skolan och göra investeringar på skollokaler där det mest behövs.

Ragunda kommun har en tuff ekonomisk situation. Det ekonomiska läget beror delvis på det minskande skatteunderlaget till följd av en krympande kommunbefolkning. Befolkningsprognoserna för barn i skolålder visar att efterfrågan på barn- och utbildningsverksamheten förväntas minska över tid. Kommunen är beroende av statsbidrag och andra bidrag för att klara ekonomin.

En annan del av det förändringsarbetet är kopplat till kompetensförsörjningsfrågan. Inom skolans värld är det eleverna som drabbas när behöriga pedagoger och ämneslärare saknas, och det riskerar att inskränka på barnens rätt till likvärdig utbildning.

Kan skolor komma att läggas ned?

Det är upp till politiken att besluta om, men utredningen föreslår en framtida skolstruktur bestående av två F-9 skolor i Ragunda kommun.

Varför kan man inte ha en F-3 eller F-6 skola för Hammarstrands och Bispgårdens barn i Bispgården?

Utredningen ser två huvudsakliga skäl till detta. Det första är att majoriteten av eleverna i Hammarstrands och Bispgårdens skolor bor i Hammarstrand med omnejd. Det avspeglas i skolornas elevunderlag innevarande termin, där Kullstaskolan har drygt 100 elever i lågstadiet medan Järåskolan har knappt 40 elever i lågstadiet.

Utredningen har även identifierat organisatoriska utmaningar inom grundskolan som beror på att skolorna måste samsas om gemensamma resurser, exempelvis skolledning, elevhälsa, och resurspersonal. Tillgången till de gemensamma resurserna försämras i dagsläget av att det finns tre skolenheter på två orter. Genom att samlokalisera skolorna inom rektorsområdet för Hammarstrand och Bispgården på en ort skulle både elever och personal få bättre tillgång till de gemensamma resurserna.

När finns det information om vad som händer med respektive skola?

Utredningen presenterades vid Kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-12 som en informationspunkt.

Senare i höst kommer politiken att behandla utredningen. Det är först då ett eventuellt beslut kan komma. Det här är en stor fråga och det kan komma att ta lång tid innan vi vet vad som händer med respektive skola.

Vilka dialoger har förts med medborgare och vårdnadshavare i Bispgården hitills?

Medborgardialoger har förts i lite olika forum.

Den 21 april 2022 var det medborgardialog i Bispgården där tjänstemän och politiker deltog och där fanns alla avdelningar från tjänstemannaorganisationen representerade.

11 januari 2023 besökte Barn- och utbildningsutskottet samt KS-presidie Järåskolan tillsammans med skolchef Maria Renvall, kommundirektör Jenny Kriström, rektor Anna Schönning samt Emma Eliasson, enhetschef Barn- och utbildningsenheten.

Den 9 maj 2023 klockan 18:30 2023 hade Socialdemokraterna skolpolitisk dialog i Bispgården.

Den 12 juni 2023 klockan 18:00 2023 hade Allt för Ragunda, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna medborgardialog i Bispgården.

24 april 2024 Informationsmöte för vårdnadshavare Småfolkets förskola, vårdnadshavare Förskoleklass - årskurs 3 Järåskolan angående åtgärder i väntan på ändrad skolstruktur i matsalen på Nipängen, Bispgården. På dessa möten deltog Kommunalråd (S) och Kommunstyrelsens andra vice ordförande (C) tillsammans med skolchef, rektor och kommunchef.

2 maj 2024 Informationsmöte för allmänheten angående åtgärder i väntan på ändrad skolstruktur klockan 18 i Forshallen, Bispgården. På dessa möten deltogKommunalråd (S) och Kommunstyrelsens andra vice ordförande (C) tillsammans med skolchef och kommunchef.

Vad har alla utredningar kostat?

Newsec:s utredning upphandlades under våren 2022 och kostade: 207 400 SEK exklusive moms.

Den här utredningen är gjord av tjänstepersoner inom kommunen.

Vad har hänt efter skolutredningen?

Efter skolutredningen har två politiska ärenden varit uppe på kommunstyrelsens agenda.

 • 2023-10-24 KS § 167 Framtidens skolverksamhet
  Diarienummer KS 2020/999

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av utredningsuppdraget och lägga det till handlingarna.
 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se över lokalisering av nybyggnation av förskola och skola, tillsammans eller separat, i centrala Bispgården och på så sätt samla barn och ungas utbildning och fritidsaktiviteter samt ge närhet till bland annat bibliotek och familjecentral. Återrapportering sker skriftligt till kommunstyrelsens ledamöter senast den 15 januari 2024.
 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att göra en kostnadsberäkning för ombyggnation av befintlig skolenhet alternativ nybyggnationen av en skolenhet i Hammarstrand, baserat på resultatet av den kommande geoundersökningen.
 • 2024-01-30 KS § 9 Framtidens skolverksamhet
  Diarienummer KS 2020/999

Kommunstyrelsen beslutade på kommunstyrelsen möte den 30 januari 2024 att ta emot informationen om var en ny skolbyggnad kan placeras. Tjänstemannaorganisationen inväntar nu ytterligare direktiv från politikerna.

Vad står det angående skolstruktur i Kommunstyrelsens verksamhetsplan?

Verksamhetsplan (ragunda.se) Länk till annan webbplats.

I verksamhetsplanen framgår det att "Förarbetet inför en ny skolenhet i Bispgården och en ny skolenhet i Hammarstrand ska fortsätta."

Åtgärder i väntan på ändrad skolstruktur

I kallelsen till Kommunstyrelsen den 23 april 2024 finns förslag på ett inriktningsbeslut KS 2024/92 där:

 • Järåskolans elever flyttas till Kullstaskolan.
 • Småfolkets förskola i Bispgården flyttar ner till modulerna.
 • Fritidshemmet fortsätter att bedrivas i modulerna.

​Dessa åtgärder ska gälla under den tid som en ny skolstruktur utreds och projekteras.

Här hittar du kallelsen:

Kommunstyrelsen | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter eller förslag

Här finns en e-tjänst där du kan lämna synpunkter eller förslag:

Synpunkter, beröm och klagomål - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Så kan du påverka

Så kan du påverka - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Kontaktperson utredningen

Har du frågor angående utredningen? Kontakta Jenny Kriström, kommundirektör via Kundcenter eller via mail på: kommundirektor@ragunda.se

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.